Skip to content

Dreaming of Africa #32

Landschap rond Yeha, in de centrale zone van de Tigray regio, noordelijk Ethiopië, jaren ‘90 / Landscape around Yeha, in the central zone of the Tigray region, northern Ethiopia, 1990s.

Priester toont de kerkschatten in de Ethiopisch Orthodoxe kerk van Yeha / Priest showing church treasures in the Ethiopian Orthodox church at Yeha.

 

(Klik op de plaatjes voor een vergroting / Click on the pictures to enlarge.)

 

Copyright Bertus Pieters / Villa La Repubblica

Advertenties

Winterpauze

Villa La Repubblica houdt even een winterpauze. Het is te donker om met een camera op pad te gaan. Tot spoedig!

 

Bertus Pieters

Tussen einde en begin #27 : Femmy Otten

Het werk van Femmy Otten heeft altijd een sterke binding met dat wat het leven tot een mythe maakt. Het gaat daarbij niet om de mythe als leugen maar om de mythe tegelijk als wonder en als herkenningspunt. In de Haagse binnenstad is sinds kort haar beeld And life is over there toegevoegd aan de P. Struijcken-beeldengalerij, beter bekend als het Sokkelproject. Het gaat om een twee- of misschien wel meerslachtige figuur ten voeten uit, met drie armen en een dierlijk wezentje boven op het hoofd. Het refereert aan een aantal beelden die aan het menselijk denken ten grondslag liggen in verschillende delen van de wereld. Daar is het staand naakt als ideaal van schoonheid en van mens-zijn, maar ook als weergave van het goddelijke, verpersoonlijkt als mens. Hindoegoden kunnen meerdere armen hebben. Dieren spelen in meerdere culturen en religies een rol om de band met de omgeving, de natuur zo je wil, te bestendigen. In het Oude Egypte werden bijvoorbeeld meerdere goden en hun dienaren als dieren voorgesteld. Sinds de intrede van de monotheïstische godsdiensten zijn dieren verwijderd naar de wereld van fabels. In de Haagse binnenstad, in het gebied van het Sokkelproject, zijn dieren beperkt tot de immer gepamperde honden en verder duiven, meeuwen, kraaien en kauwen. De honden zijn verworden tot ons spiegelbeeld van sentimenten en de vogels zijn hun mythologische status kwijtgeraakt. Zij worden gedoogd als ze restjes van de consumptiemaatschappij oppikken.

Ottens beeld kan gezien worden als een oerbeeld van de mens: de mens, niet als oervorm in de evolutie en het ontstaan van onze soort, maar als onderdeel van de natuur waar hij uit voortkomt en waaruit oorspronkelijk ook zijn ideeën voortkomen. De mens als compleet wezen, die het mannelijke, vrouwelijke, goddelijke en mythologische in zich verenigt. Het beeld zelf heeft er de perfecte afwerking van. Het heeft vrijwel geen individuele kenmerken en de dubbele geslachtelijkheid en de drie armen zijn eerder een staat van perfectie dan van afwijkendheid. Het gezicht is zelfverzekerd, een milde glimlach lijkt om de mond te spelen. Ook de houding is zelfverzekerd, zonder schaamte en zich bewust van de eigen geestkracht. Op het hoofd zit het dierlijke wezen. Het dier is echter ten dele ook een projectie, want het heeft menselijke kenmerken. Het is zo mythisch als de mens zelf en lijkt boven op het hoofd van de mens diens gedachtegoed te bewaken en te vertegenwoordigen.

In zijn geheel herinnert het beeld aan onze eigenheid als soort, zonder gebukt te gaan onder zonden of overeind gehouden te worden door deugden. Je kunt je een dergelijk beeld voorstellen in een tempel of een altaar. Maar waarom zou het daar moeten staan, want het staat in principe ook boven de godsdiensten? In feite is het, verheven op een sokkel boven het publiek, in het stadscentrum uitstekend op zijn plaats. Het is ervoor gemaakt. Het hoeft ook niet aanbeden te worden, het is er alleen maar om je te herinneren aan je geestkracht.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

 

Bertus Pieters

 

Zie ook: https://vimeo.com/237701812

https://www.stroom.nl/paginas/pagina.php?pa_id=5068696

Nieks avonturen in plaatjesland. Niek Hendrix, Het geheugentheater; De Ketelfactory, Schiedam

Wie zo’n tweehonderd jaar geleden plaatjes wilde zien, moest de beschikking hebben over een geïllustreerd boek. Ook waren er plaatjes te zien op uithangborden van de middenstand en van herbergen, handgeschilderd. Kerken hadden ook plaatjes in de vorm van schilderingen of schilderijen, hoe Roomser hoe meer. Speelkaarten hadden plaatjes, en sommige vlugschriften en couranten hadden illustraties. Voor menigeen had het leven zelfs veel minder plaatjes te bieden dan de genoemde. Die mensen moesten het doen met de dagelijkse realiteit. Als je rijk was, kon je een verzameling van schilderijen hebben, schilderijen die je op gezette tijden de mogelijkheid gaven van esthetisch genot en van wijsgerige reflectie. Sloot je de deur van je verzameling achter je, dan was je weer terug in de realiteit. Als je minder rijk was, had je minder schilderijen, maar misschien wel een mooie verzameling prenten, en een mooie collectie geïllustreerde boeken. Dat was artistiek dan misschien tweederangs, maar niet minder plezierig en wijsheidverschaffend. De gegoede burger, wanneer die daaraan behoefte had, kon op die manier steeds meer de wereld in huis halen, maar voor het overige bestond de wereld toch vooral uit de dagelijkse realiteit, het harde, maar echte leven. Het grote gros van de bevolking had niets dan dat laatste. Voor hen zat er niets anders op dan zich in te spannen voor het dagelijks bestaan, zonder esthetiek of wijsheid. In de loop van de tijd zijn meerdere van dit soort scheidslijnen geslecht. Iedereen ziet nu dagelijks plaatjes, bewegende en stilstaande. De mengeling van esthetiek en wijsbegeerte in die dagelijkse plaatjes is goeddeels verdwenen of verbannen naar wat we nu “autonome kunst” noemen. We leven in een wereld van plaatjes en er lijkt zelfs weinig ruimte meer voor de realiteit. Verbeelding heb je niet meer nodig, al die plaatjes vullen die voor je in. Zelfs de realiteit wordt voortdurend met plaatjes aangeprezen, verguisd, herinnerd en daarmee vertekend. Er zijn, wat dat betreft, nu meer verzoekingen in een uur om je heen dan de Heilige Antonius ooit ervaren zou kunnen hebben in zijn gehele lange leven.

Wat kan een schilder in zo’n situatie nog uitrichten? Een schilder, als iedere hedendaagse autonome kunstenaar, zal moeten meedoen in het dagelijks bombardement van verleiding om aandacht te krijgen voor het mengsel van schoonheid en wijsheid dat hij of zij te bieden meent te hebben. Menig kunstenaar houdt zichzelf en anderen voor, dat de kwaliteit van het werk uiteindelijk steeds zal overtuigen. Je moet wel, als kunstenaar, want als je er zelf al niet in gelooft, wie dan wel? Daar komt nog bij dat er in de geschiedenis al zoveel en zo vaak beelden geschapen zijn waarin de schoonheid en wijsheid op de meest uiteenlopende manieren verenigd zijn, dat je je kunt afvragen of het nog wel nut heeft daaraan iets toe te voegen. Zeker nu al dat beeldhistorisch materiaal toegankelijk is voor vrijwel iedereen. Het is niet dat de wereld haar eloquentie in plaatjes heeft verloren, je zou eerder kunnen zeggen dat zij misschien wat is uitgeput.

Schilder Niek Hendrix (1985) heeft er zo zijn consequenties uit getrokken. Hij gebruikt bestaand beeldmateriaal, schilderijen, tekeningen, illustraties enzovoort, uit uiteenlopende periodes van de geschiedenis, om een nieuw verhaal te maken. Het gaat daarbij om beeldmateriaal met een heldere voorstelling, niet alleen qua inhoud maar ook qua stijl. Zo zul je weinig impressionisme bij hem aantreffen. Hendrix eigent zich de beelden toe, maar niet hun stijl, schilder- of tekenwijze, materiaal of grootte. Verder vertaalt hij de beelden naar zwart, wit en grijs en schildert hij ze op multiplex, ongeacht of het origineel bijvoorbeeld op doek of papier is. In die werken houdt hij bovendien steeds ongeveer dezelfde wijze van schilderen aan. Hij tracht niet het uitgangspunt te imiteren maar eerder alle uitgangspunten op eenzelfde wijze te behandelen. Dat resulteert in een vaak wat schrale, zakelijke verfstreek die zich niet laat uitlokken door het onderwerp. Er is geen expressie of juist gladde virtuositeit in het schilderen. Hendrix houdt ook een zekere transparantie in zijn manier van werken aan, ongeacht de stijl of werkwijze in het origineel. Arceringen zijn zakelijk en zonder enige vorm van zwier. Het heeft dan ook weinig zin een specifiek werk te bespreken, ook al heeft Hendrix niet alleen maar de originelen inhoudelijk herhaald, maar ze ook naar willekeur aangepast. De eenheid, misschien zelfs inwisselbaarheid, die hij in zijn werken toepast, maakt ze geschikt om ze groepsgewijs in uiteenlopende samenstellingen te laten zien. Dat doet hij momenteel in de Ketelfactory in Schiedam.

Een aantal van zijn werken hangen aan de wand, andere hangen aan schotten en er zijn een aantal spiegels waarin werken alternatief te zien zijn. Op die manier hangen er maar twee schilderijen echt naast elkaar, anderen hangen tegenover elkaar of aan weerszijden van een schot. Het ene schilderij kan meteen van dichtbij bekeken worden, voor een ander moet eerst een positie worden gekozen. Een aantal plaatjes zal je misschien bekend voorkomen, andere zullen nieuw zijn, maar hun gelijkschakeling zorgt ervoor dat de onderlinge inhoud van de werken een rol gaat spelen, meer dan de individuele inhoud van ieder werk.

De presentatie doet denken aan een verzameling van reproducties die niet zonder trots getoond wordt, maar die alleen maar gezien kan worden door door de ruimte te draaien waarbij de kijker zelf een volgorde kan kiezen en een positie ten opzicht van de werken. Op die manier kan de kijker ook zijn eigen verhaal maken. De beschouwer wordt niet gehinderd door bewondering voor ‘levensechtheid’ van de verbeelding, of door allerhande finesses. De kijker wordt slechts met de verbeeldingen, de plaatjes zelf geconfronteerd.

Dat wil niet zeggen dat Hendrix’ onderwerpen willekeurig zijn. Hij heeft een voorkeur voor schilderkunst met een duidelijk onderwerp dat duidelijk geschilderd is en verder voor min of meer wetenschappelijke illustraties en zo meer. Hij nodigt uit een zeker intellectueel plezier te beleven aan de verzameling en eeuwen van kijken te overbruggen, zoals hij dat ongetwijfeld zelf ook doet. Zijn werkwijze is daarbij de samenbindende kracht van het geheel. Hendrix mag dan een droge, zakelijke manier van schilderen hebben en er alles aan doen om de blik te sturen naar de voorstellingen en hun onderlinge verhoudingen, maar hij is wel degelijk de alom aanwezige schepper van dat al. Of het nu gaat om een man met een paard, een trompe-l’oeil, een leguaan of een blinde muur, het is wel duidelijk Hendrix die die specifieke keus gemaakt heeft. Hij beleeft al schilderend de voorstellingen zelf opnieuw en kan met zijn specifieke werkwijze dan ook kritisch beoordelen hoe helder en bruikbaar die voorstelling is voor zijn doel, want niet ieder plaatje is geschikt om te vertalen, of te her-kennen, met Hendrix’ methodiek. Op die manier leidt Hendrix je in een kritische wereld van voorstellingen en denkbeelden die een soms onverwachte samenhang krijgen, zoals hem dat als kijker en verzamelaar van plaatjes ook zal overkomen. Het geheel doet denken aan een postmoderne deconstructie, behalve dat Hendrix duidelijk niet waardevrij wil zijn in zijn werk. Zoals gezegd heeft hij bepaalde voorkeuren in zijn beeldmateriaal en hij hecht ook duidelijk waarde aan het tonen van specifieke beelden die de potentie bezitten ook in verschillende samenstellingen een bepaalde kracht te handhaven. Dat kan een metaforische waarde zijn of zelfs een morele (en welke niet-financiële waarde is uiteindelijk niet moreel?) maar dat laat hij verder aan de beschouwer die rond kan dwalen in de tentoonstelling als in een geheugen. In zijn zoeken naar afbeeldingen met een duidelijke inhoud is Hendrix uiteindelijk ook op zoek naar beelden die voor meerdere mensen herkenbaar zijn en meer of minder tot het gemeenschappelijke geheugen behoren, al zullen de originele voorstellingen voor lang niet iedereen herkenbaar zijn. Dat laatste hindert ook niet, want de voorstellingen zijn dusdanig herkenbaar in hun onderwerpen en verbeeldingen dat ook zonder voorkennis het geheugen meteen kan worden aangesproken.

Zoals al duidelijk is, heeft Hendrix van de presentatie tevens een installatie gemaakt. In onze post-postmoderne tijden waarin de beleving belangrijker is dan het zien, heeft de installatiepraktijk behoorlijk furore gemaakt. Niettemin is Hendrix’ installatie er een die in de eerste plaats op het zien gericht is. De installatie zelf, de inrichting van de show, is er een van kijken en in perspectief zetten op verschillende manieren. Dat gaat zelfs zo ongedwongen dat je amper merkt hoe dwingend Hendrix’ regie in feite is.

De tentoonstelling zelf is niet groot en dat is ook goed. Een groter geheel zou om een andere vorm, inhoud en betekenis vragen. In principe kun je met een werkwijze als die van Hendrix natuurlijk ook doorgaan tot in het oneindige, de beschouwer wijzend op een bepaald onderwerp of de kijker juist ondersneeuwend in een massa plaatjes. Voorlopig zullen de varianten en zijtakken daartussenin nog lang niet op zijn en wat dat betreft laat Hendrix ook zien dat de eloquentie in plaatjes inderdaad niet is verloren maar zeker ook nog lang niet uitgeput. De plaatjesmaatschappij biedt gewoon andere mogelijkheden dan de samenleving van tweehonderd jaar geleden. Het enige gevaar is een herhaling van zetten, maar dat heeft Hendrix tot nu weten te voorkomen.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

 

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2017/11/14/niek-hendrix-the-theatre-of-memories-de-ketelfactory-schiedam/

https://www.lost-painters.nl/ondertussen-bij-de-ketelfactory/

https://kunstblijfteenraadsel.nl/2017/11/02/niek-hendrix-het-geheugentheater-de-ketelfactory/

http://www.tubelight.nl/toneel-der-pretentie/

Schilderijen in Den Haag. Going forward – 100 years after De Stijl, A Gallery Named Sue; Jeroen Doorenweerd meets Gutai, PARTS Project; After the years of trying, Hoorn & Reniers; Painting Now, Livingstone Gallery.

Schilderen is in West Europa, en zeker in Nederland, een retrospectieve kunstvorm. Het is een andere discipline dan bijvoorbeeld tekenen. Tekenen komt altijd van pas: je kunt je er esthetisch mee uitleven, maar het is vooral ook een praktische bezigheid. Grafische technieken blijven zich vernieuwen met iedere afdruk. Schilderkunst lijkt echter bij uitstek de last te dragen van een aantal eeuwen kunstgeschiedenis. Iedere verfstreek die gezet wordt, is doordesemd van traditie. Als veel te zware duiven zitten al die meesters die de schilderkunst tot een van de hoekstenen van de beeldende kunst maakten op de schouders van hedendaagse schilders en poepen verf, verf en verf.

In vier Haagse galeries zijn momenteel schilderijen te zien, die iets zeggen over de hedendaagse schilderkunst. Het gaat lang niet alleen maar om werken van schilders die uit Den Haag komen, laat staan uit Nederland. Er is ook geen opzet van de galeries om nu eens gezamenlijk een overzichtje te geven. Gelukkig niet, want met de dwang van enige compleetheid zou het dan waarschijnlijk een saaie en voorspelbare boel zijn geworden. Met Painting Now – een titel waarmee je alle kanten op kunt – brengt Livingstone Gallery werken van zes schilders, deels bijeengebracht door Jan Wattjes: Aaron van Erp (1978), Ruri Matsumoto (1981), Ingrid Simons (1976), Thijs Jansen (1986), Amir Tirandaz (1984) en Wattjes (1981) zelf. De kersverse galerie Hoorn & Reniers brengt met de tentoonstelling After the years of trying werk van Kevin A. Rausch (1980). Parts Project, geen commerciële galerie maar wel een van de plekken in Den Haag waar je onverwachte zaken kunt tegenkomen, biedt in de show Jeroen Doorenweerd meets Gutai schilderwerk van Doorenweerd (1956) zelf en foto’s en videomateriaal van de Japanse Gutai-groep uit de jaren vijftig en zestig. In A Gallery Named Sue tenslotte maakt schilderwerk van drie kunstenaars deel uit van de tweede aflevering van Going Forward – 100 Years after De Stijl, te weten: Richard van der Aa (1963), José Heerkens (1950) en Werner Windisch (1968) (ook is er werk van Jorrit Paaijmans te zien, maar dat zijn werken met inkt op papier).

Wanneer de rücksichtsloze canonisering van de Nederlandse geschiedenis zich voortzet, zijn er voor de willekeurige Nederlandse kijker straks nog slechts drie ijkpunten bij het kijken naar schilderijen: Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan, het grote genie, het gekke genie en het moderne genie. Het toont aan hoe ongenuanceerd een dergelijke branding van de geschiedenis is. Alleen al de film- en fotodocumentatie en boeken van de Japanse Gutai-groep die momenteel te zien zijn bij Parts Project (echte Gutai-werken van enige omvang kunnen momenteel slechts onder bijzondere omstandigheden en tegen hoge verzekeringskosten uitgeleend worden), laten zien dat er toch meer zaken in de schilderkunst gebeurden dan het simpel geboren laten worden van zo nu en dan een enkel genie. Gutai werd in 1954 opgericht door Jiro Yoshihara (1905-1972) en Shozo Shimamoto (1928-2013). Het woord Gutai zelf – Gu (具) staat voor instrument of gereedschap en tai (体) voor lichaam –. is min of meer te interpreteren als belichaming. Daarmee benadrukten de Gutai-kunstenaars de waarde die zij hechtten aan de actie van het maken van kunst zelf. Zoals blijkt uit de documentatie bij Parts Project werd dat door een aantal kunstenaars heel letterlijk opgevat. Je ziet Kazuo Shiraga (1924-2008) in de modder bezig. Shiraga had oorspronkelijk de traditionele Japanse schilderkunst bestudeerd, maar brak daarmee door met zijn voeten te gaan schilderen, hangend aan een touw, en de reikwijdte van het menselijk lichaam te beproeven in modder. Je ziet ook Shimamoto flessen met verf gooien op een doek. De actie zelf was daarbij uiteindelijk belangrijker dan het resultaat, hoewel een goed resultaat natuurlijk de herinnering aan de actie en de bedoeling daarvan weergaf. Een van de belangrijkste uitgangspunten daarbij was de esthetiek van destructie. Dat paste in een periode dat Japan zich – gedwongen – moderniseerde na de gevoelige nederlaag van de Tweede Wereldoorlog die het land in alle opzichten op de knieën had gebracht en het in feite cultureel failliet had verklaard. Met destructie hoopte Gutai de ware, verborgen schoonheid achter de schone buitenkant te openbaren. Een streven dat in feite al zo oud als de weg naar Rome is, maar de inzet van destructie daartoe is waarschijnlijk moeilijk denkbaar zonder de ruïnes en de geestelijke trauma’s van de eerste helft van de twintigste eeuw, met de Tweede Wereldoorlog als dieptepunt. Gutai lijkt daarmee een Japanse echo van het Italiaanse futurisme van voor de Eerste Wereldoorlog dat destructie verheerlijkte als middel van vernieuwing. Dat hun ideeën een aspect waren van een algehele destructiedrift en een explosie van haat die Europa en grote delen van de wereld daarna in hun greep zouden houden, konden de futuristen niet bevroeden. De Gutai-kunstenaars hadden daarvan het laatste deel meegemaakt. Hoewel Gutai zich in principe keerde tegen de artistieke tradities in Japan, was het niet uit op de destructie daarvan om vervolgens met een geheel nieuwe orde een grootse toekomst voor te bereiden. Een grootse toekomst, daar was vóór de oorlog in Japan al aan gewerkt en dat had geleid tot de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Er zat blijkbaar voor Gutai niets anders op dan de destructie ten positieve te keren en daarmee het nieuwe Japan ook een nieuwe artistieke impuls te geven. Dat leidde er ook toe dat bepaalde Japanse beeldtradities niet zozeer werden kapotgemaakt als wel dat ze geherinterpreteerd werden. Kenmerkend zijn ook de acties van Saburo Murakami (1925-1996) om door opgespannen papier heen te springen of anderszins er doorheen te breken. De fysieke ervaring ervan en het geluid van het scheurende papier speelden daarbij een belangrijke rol.

Gutai ging echter over meer dan alleen destructie, het ging vooral ook over de ultieme vrijheid. Grenzen in de kunst werden geslecht. De Gutai-kunstenaars noemden zich geen schilders. Penseel en kwast waren voor hen geen optie, die stonden de fysieke ervaring van de kunst maar in de weg. Alle andere media waren geoorloofd, al fietste je over je doek met verf aan de banden of al maakte je schilderijen met een speciaal rijdend machientje dat verf uit een blik laat druppelen over het doek, zoals Akira Kanayama (1924-2006) liet zien in 1957.

Ook het persoonlijke werd geschuwd. Het ging om het proces en niet om het feit of iemands zusje van vier dat ook zou kunnen, afgezien of die dat daadwerkelijk bedacht zou kunnen hebben en uitgevoerd. In hun radicaliteit streefden zij hun Amerikaanse collega-kunstenaars voorbij, wat wel leidde tot enige jaloezie aldaar. In het algemeen werd Gutai echter internationaal goed ontvangen, uiteraard mede mogelijk gemaakt door de ras groeiende Japanse welvaart en door stimulering vanuit de Verenigde Staten, die in de jaren vijftig een belangrijke vinger in de pap hadden in de ontwikkelingen in Japan. Ondanks de geweldige artistieke explosie van Gutai die nadrukkelijk ook internationaal werd gepresenteerd, is de stroming in huidige kunstgeschiedenissen toch vooral een voetnoot of een aardig paragraafje apart, dat ontwikkelingen in West Europa en de Verenigde Staten ondersteunt, zozeer zijn West Europa en Amerika nog bezig met hun eigen canonvorming.

Terugkerend naar Nederland en de hedendaagse schilderkunst staat in dit jaar de herdenking van het begin van De Stijl centraal. Dat gaat gepaard met marketing en daarmee met een versimpeling en vervorming van de historische, artistieke feiten. In Den Haag houdt dat een waar offensief in van rechthoeken en lijnen in primaire kleuren, die de stad moet aanprijzen als… tja, als wat? Om hieraan een meer genuanceerde en praktische draai te geven toonde A Gallery Named Sue al vóór de zomer een aantal kunstenaars die met non-objectieve kunst (kunst die niet uitgaat van de verbeelding van de wereld van objecten om ons heen) bezig zijn. Daar is nu een tweede editie van te zien. Vergeleken bij de uitbarstingen van Gutai in de jaren vijftig en zestig zijn de werken van José Heerkens van nu, deel uit makend van de huidige editie, punten van rust en evenwicht. Die abstractie, die gedurende het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog plaatsvond door de kunstenaars en architecten van De Stijl, had grote invloed in een periode dat er nagedacht werd over integratie van industrialisatie, wooncultuur, architectuur en beeldende kunst. Daarmee werd de eenvoud en de geometrie vooral benadrukt. Een schilder als Van der Leck zou echter meermaals terugkeren naar het wel-objectieve, de kunst die uitgaat van de verbeelding van reële objecten, en Mondriaan bleef de individualiteit van ieder schilderij benadrukken. In een zich snel industrialiserende, deels democratiserende, deels anti-democratiserende maatschappij, waren de kunstenaars van De Stijl revolutionairen in een tegen wil en dank revolutionaire samenleving die noopte tot harde keuzes.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Die geldingsdrang van het nieuwe lijkt verdwenen uit het werk van iemand als Heerkens. Het is of zij juist een pas op de plaats wil maken en rustpunten biedt in opnieuw turbulente tijden van grote verandering. Haar werk is vrijwel geheel non-objectief. Vaak is de ondergrond het kale schilderslinnen. Haar vaak horizontaal liggende rechthoekige vlakken zijn gedempt van kleur. Ze gebruikt de helderheid die het geometrische zou kunnen bieden juist om die weer te verdoezelen. De lichte tinten lichten slechts bescheiden op uit de achtergrond en ook de donkere rechthoeken vormen geen radicale uitspraken binnen het geheel. De donkere en lichte tinten doen eerder denken aan wat zij zijn: schaduw en licht in een neutrale omgeving. Die manier van werken leidt tot nuanceringen zoals bijvoorbeeld het verschil in dikte in de lijnen in werken als Evensong en Morning (beide uit 2016). Heerkens’ schilderijen zijn eerder sfeergevoelige werken dan de alleen naar zichzelf verwijzende beeldfilosofieën van Mondriaan. Heerkens kan in de uitvoeringen van haar werken weinig of niets aan het toeval overlaten. Met zorg maakt ze haar composities en kiest ze haar kleuren, waarbij ook de verfstreek geheel in dienst staat van het horizontale en verticale.

Zulks in ogenschijnlijk flagrante tegenstelling tot het werk van Jeroen Doorenweerd bij Parts Project, dat daar getoond wordt als verwant aan het werk van de Gutai-groep. Verwant is het zeker. Doorenweerd is als schilder begonnen met minimalistisch werk, non-objectief, zo je wil. Dat vertaalt zich in deze tentoonstelling op het eerste gezicht nog in de doeken die alle dezelfde grote hebben, twee bij twee meter. Maar er is meer. Het kleurgebruik is onvermengd en de methode van schilderen is steeds dezelfde: de verf druppelt uit een aan touwen opgehangen emmer door een gat in de bodem. De duw die de emmer steeds weer krijgt leidt tot een elliptische beweging die zichtbaar wordt op de doeken. Ondanks die vrijheid heeft Doorenweerd zich een aantal beperkingen opgelegd. Het formaat is al genoemd, maar de witte achtergrond en het streven naar transparantie zijn andere beperkingen van de getoonde werken uit de serie Ultramarine (2015-16) en het ene werk uit de serie Pinkorange (2015). In dat laatste wordt de transparantie enigszins aangetast door het gebruik van olieverf naast acryl. Die min of meer methodische manier van werken leidt bij Doorenweerd ongetwijfeld ook tot een grotere kennis en vaardigheid die weer leidt tot grotere beheersing van het toeval. Het leidt op die manier ook tot individuele esthetische keuzes in de mate van transparantie en kleurgebruik. Daarmee kan Doorenweerd ook naar een meer bepaald resultaat toewerken, zodat het resultaat aan belang wint ten nadele van het proces. Daarin verschilt Doorenweerds werk van dat van de Gutai-beweging dat de schok en kracht van het nieuwe behoudt, zelfs in tijden dat de gemiddelde kijker wel aardig wat gewend is.

Het modernisme, in hoeveel verschillende vormen het zich ook voordeed, had het licht autoritaire van het historisch voor de hand liggende. Het verloor bovendien de kracht van het vernieuwende. Een culturele reactie bleef dan ook niet uit. Die deed zich ook weer voor in uiteenlopende vormen, meestal onder de noemer postmodernisme gegroepeerd. Dat stond een zekere losheid toe in de omgang met de verworvenheden van het modernisme.

Zo kon het gebeuren dat Richard van der Aa, een overigens hardcore non-objectieve kunstenaar, wiens werk ook te zien is bij A Gallery Named Sue, een serie Cameos en een serie Façades heeft genoemd. Hij balanceert daarmee in zoverre op het randje dat cameeën en façades van zichzelf ook geometrisch-abstracte vormen zijn (overigens ging een groot abstract en modernistisch schilder als Ellsworth Kelly ook uit van de objectieve wereld om hem heen). Hij laat er negen zien, alle even groot (25 bij 25 centimeter) en geschilderd met emailverf op papier. Ook de andere getoonde werken van Van der Aa zijn geschilderd met emailverf, maar dan op dibond. Zij hebben weer – als de werken van Heerkens – meer atmosferische titels die een object als uitgangspunt uitsluiten, maar wel refereren aan de reële wereld als Otherwise fine of I can see for miles. De emailverf vervloeit tot een redelijk gelijkmatig en glanzend oppervlak. Het heeft daarmee een vleugje van het absolute van het modernisme, maar dat wordt door Van der Aa aan de zijkanten verzacht door randen met een contrasterende tint die enigszins wolkerig zijn aangebracht. De glans van de verf voegt als het ware een dimensie toe aan de werken.

Ook Werner Windisch gebruikt glans om een extra dimensie te creëren. Waar Van der Aa echter vooral het oppervlak benadrukt met de glans, daar veroorzaakt Windisch een vorm van diepte. In feite doet hij daarmee niet anders dan een ‘ouderwetse’ illusionistische schilder die zijn voorstelling meer diepte en ‘echtheid’ geeft door haar glanzend te vernissen. Alleen ontbreekt bij Windisch de voorstelling. Zelfs de vorm, zoals die bij Van der Aa nog een rol speelt, lijkt bij Windisch ondergeschikt aan de kleur. Hij gaat uit van rechthoekige composities die geen andere functie lijken te hebben dan de kleur te dragen en te materialiseren. Op hun dragers – gips of opgespannen doek – lijken de kleuren de ruimte binnen te dringen. Daarmee is Windisch de meest ‘ruimtelijke’ schilder in de tentoonstelling bij A Gallery Named Sue. De diepte en glans van zijn kleuren maken ze bovendien erg vatbaar voor stemmingswisselingen in de ruimte ten gevolge van wisselend daglicht. Daarnaast is aan de zijkanten van de werken ook te zien hoe zij gemaakt zijn en met welke kleuren zij gelaagd zijn opgebouwd. Daarmee laat hij per werk dus tegelijk het resultaat en het werkproces zien. De veranderlijkheid van de schilderijen onder de invloed van wisselend licht maakt ook dat titels weinig ter zake zouden doen. Zijn werken hebben dan ook geen titel.

Een jongere generatie schilders heeft het postmoderne met de paplepel ingegoten gekregen. Het modernistische wordt niet langer ervaren als een uitgangspunt, het absolute in zijn uitingen wordt niet aanvaard. Het modernisme kan alleen maar een van vele uitgangspunten zijn. Het gaat om een generatie die zich niet kan onttrekken aan een wereld die zich om hen heen opdringt in een veelheid van beelden waarin de betekenissen dooreen lopen, op drift zijn en het individuele en sociale leven zwaar beïnvloeden. Je terugtrekken in enige vorm van formalisme kan een reactie zijn, maar dat geldt niet voor de schilders die momenteel bijvoorbeeld getoond worden bij Livingstone en bij Hoorn & Reniers.

Zo is Ingrid Simons bezig met het landschap, op het eerste gezicht in de meest romantische zin van het woord: met kolkende luchten en onbetrouwbare dreven door donkere bossen. Haar werk is in feite zowel abstract als illusionistisch. Ze doet geen enkele moeite te ontkennen dat haar werk uit puur verf bestaat. Dat is onderdeel van haar werk. Een schilderij als Come what may III (2017) is in de eerste plaats verf. Voor het oog vormt die verf zich tot een voorstelling die herinnert aan de grootsheid van de natuur en de onberekenbare invloed die zij op je leven en je geestesgesteldheid kan hebben. In Simons’ manier van werken zitten elementen van het neo-expressionisme uit het eind van de vorige eeuw in de verfbehandeling en in het belang van het onderwerp van het schilderij. Maar het grijpt ook verder terug, naar het trachten weer te geven van het sublieme in de 19de eeuw.  Juist in haar kleinere werken, als in Frozen Lake, waarin zij letterlijk minder ruimte voor de ruimte heeft, valt de abstrahering op waartoe haar manier van werken uitnodigt en die op die manier een groter beroep doet op het voorstellingsvermogen van de beschouwer.

De dictie van Aaron van Erp is ook terug te voeren op het neo-expressionisme. Maar meer nog doet zijn werk denken aan dat van Francis Bacon. Zijn manier van werken is echter losser dan die van Bacon. Hoewel hij mensen en dingen van onze tijd schildert, verwijst hij in De Eed in het pingpongcentrum (2016) ongetwijfeld naar De Eed op de Kaatsbaan, een doorslaggevende gebeurtenis in de Franse Revolutie (1789). Daarmee herinnert het schilderij ook enigszins aan Jacques-Louis Davids schets voor Le Serment du Jeu de paume (1791) en misschien zelfs naar diens beroemde Eed der Horatii (1784). De werken van David staan met hun humorloze heroïek en hun klassieke theatraalheid in schril contrast met de losse manier van werken en de cynisch-humoristische, onheroïsche inhoud van Van Erps schilderij. De Eed in het pingpongcentrum legt een satirische vulgairheid bloot die David juist ontkende door zijn classicistische schildersretoriek. Het classicisme van David benadrukt de feilloze deugden van zijn figuren, het expressionisme van Van Erp benadrukt de alledaagsheid van zijn hoofdrolspelers. Van Erps omgeving belooft geen grootse toekomst voor de wereld, en de figuren zijn vol zwakheden die hen vatbaar maakt voor iedere kwade gedachte.

Veel van Van Erps werken zijn wat duister van toon en inhoud. Veel werken van de Oostenrijker Kevin A. Rausch, te zien in een bijna overdadige soloshow bij Hoorn & Reniers – Rausch’ eerste in Nederland – , zijn op het eerste gezicht ook duister van inhoud, hoewel lang niet altijd van toon. Class Bunkers lijkt, als veel werk van Rausch, doordrongen van een diepe melancholie die je in de Nederlandse schilderkunst zelden aantreft. Zijn figuren gaan op in hun omgeving en doen denken aan sprookjesfiguren of poppen die als een soort Pinocchio’s zich maar net bewust zijn van hun levensvatbaarheid, als vreemden in hun eigen wereld. De basis van Rausch’ werk is het tekenen en de collage en daarvan is nog veel te zien in de gemengde technieken die hij gebruikt, maar ook in zijn handschrift. Dat verleent een zekere lichtheid aan de melancholie. Het is een manier van werken waarmee Rausch zowel verbergt als aan het licht brengt. Soms verdwijnen zijn figuren en andere aanknopingspunten bijna in het algehele rumoer van het schilderij zoals in Silence is over, een schilderij dat op het eerste gezicht abstract oogt.

De schilderkunst van Simons, Van Erp en Rausch zou je technisch en qua beelding retrospectief kunnen noemen, zoals zij refereert aan beproefde technieken of aan beelden die je bekend voorkomen uit de cultuurgeschiedenis van Europa. Niettemin is hun werk ontegenzeggelijk van onze tijd. Het is geen werk dat getuigt van revolutionaire gedachten. Het is eerder werk dat getuigt van de huidige situatie in de wereld zoals die door de schilders ervaren wordt. Alle drie hebben de wereld en dat wat hen daarin bezighoudt, hetzij de natuur, hetzij de cultuur, hetzij een combinatie daarvan, verinnerlijkt en gematerialiseerd tot schilderijen.

Dat zou je op het eerste gezicht van het getoonde werk bij Livingstone van Ruri Matsumoto en Jan Wattjes niet zeggen. Beide hanteren een op het eerste gezicht abstracte, misschien zelfs non-objectieve beeldtaal. Over de beeldtaal van Wattjes is op Villa La Repubblica al eerder vrij uitgebreid bericht (zie hier en hier). Zijn huidige werk hangt tussen figuratie en abstractie in. Het beeld zelf verzet zich tegen figuratie, het is in principe non-figuratief, terwijl de verf zelf een narratief, ruimte en licht naar voren brengt.

Matsumoto’s werk heeft een achtergrond van abstractie van ruimtelijkheid in het platte vlak, vaak met landschappelijke elementen als uitgangspunt.  Ze vereenvoudigde de kleuren tot sprekend en vlak en de vormen tot geometrische composities. Haar beelden zijn de laatste tijd verdicht door middel van lijnen die het zicht op de ruimte ontnemen. Misschien meer nog dan bij Wattjes is de figuratie verdwenen achter het beeld. Niettemin zit er leven in de lijnen, alsof de figuratie zich maar met moeite laat verdrukken. Technisch gezien is dat ontstaan door het wegscheuren van tape waarlangs de verticalen zijn geschilderd. Iedereen die wel eens secure schilderklusjes heeft gedaan, kent de ellende van verf die onder de tape kruipt of verf die blijft plakken aan de tape als je die verwijdert. Je zou in het geval van Matsumoto een vergelijking kunnen maken met Gutai, niet zozeer vanwege de gedeelde Japanse achtergrond, als wel vanwege de destructie die iets achter het fraaie oppervlak naar voren tracht te brengen, en tot op zekere hoogte het gebruik van toeval. De getoonde schilderijen zijn binnen de beperkingen erg divers in toon, grootte en kleur. Zo is Line Red (2017) een vrij klein schilderij met vrij veel licht, misschien non-figuratief maar duidelijk niet non-objectief, terwijl Line Nr. 5 Green (2017) meer dan twee maal zo groot is, maar enorm dicht van compositie en kleur waarbinnen de beschadigingen aan de lijnen klein maar weerbarstig zijn.

Bij Amir Tirandaz beperkt zich de abstractie grotendeels tot de achtergrond in zijn schilderijen, alsof zijn figuren zich bewegen in een nevel. Die nevel bestaat meestal uit horizontale of verticale verfstreken, maar Tirandaz heeft er genoeg aan om diepte weer te geven waar hij dat nodig acht, of kleur zoals in Matong (2017) waardoor de onguurheid van de figuur zowel in het midden gelaten als benadrukt wordt; terwijl in Grey Wolf (2016) de simpele horizontale en verticale verfstreken van de omgeving de eenzaamheid van de wolf, maar ook zijn soevereiniteit als legendarisch roofdier, benadrukken. Tirandaz brengt daarmee de verworvenheden van zowel abstractie als figuratie samen op een eenvoudige en schijnbaar ongedwongen manier. Zijn figuren zijn niet actief zoals bij Van Erp, noch kijken zij hun wereld in als bij Rausch. Ze doen in het algemeen niets en hun omgeving, hoe leeg die ook lijkt, is onderdeel van henzelf.

Het meest verrassende werk binnen dit verhaal is misschien dat van Thijs Jansen. In Livingstone hangen een vijftal paneeltjes uit een serie genaamd Interface (2016). Door de binnenkant van een plastic masker kijk je via de mondopening naar het toetsenbord en door de ogen naar wisselende, schijnbaar erotische beelden. In de maskers zijn cultfiguren te zien als de Hulk. De fraaie materiaalnabootsing van het plastic is zo verleidelijk dat je tegelijkertijd voyeur wordt door de ogen van het masker. Jansens techniek verenigt uiteraard een veelheid aan schilderkunstige tradities in zich. Bij zijn oudere werk kun je denken aan Edward Hopper, maar in het geval van de huidige schilderijen valt ook te denken aan de materiaalnabootsing van de 15de-eeuwse Vlaamse schilderkunst. De materialen die hij nabootst zijn echter volstrekt van deze tijd net als de thematiek. Zijn composities zijn uitgekiend als die van Heerkens, maar daar houden de overeenkomsten mee op.

Het contemplatieve dat werken als die van Heerkens en Van der Aa bieden is evengoed een behoefte in deze tijden waarin je dagelijks overdonderd kunt worden door beelden die om aandacht zeuren. Werken als die van de non-objectieve schilders getoond bij A Gallery Named Sue brengen wellicht een verlangen naar verinnerlijking zonder de sentimenten van verdriet, boosheid of wat dan ook. Doorenweerd laat juist de actie zonder last of ruggespraak zien, terwijl de schilders bij Livingstone en Hoorn & Reniers tegelijk aantrekken en confronteren.

Er zijn momenteel nieuwe stemmen in het culturele en politieke debat. De nogal misleidende term cultuurmarxisme heeft daarbij zijn intrede gedaan. Die term schijnt te staan voor alles wat sinds vele decennia veranderd is inzake emancipatie, mensenrechten en modernisering. Het vreemde is dat alles wat de gebruikers van die term onwelgevallig is op één hoop wordt gegooid als verderfelijk. Daaronder vallen ook de ontwikkelingen in de moderne en hedendaagse kunst (het is maar net wie je erover hoort). Daaraan gepaard gaat nu blijkbaar ook een idee dat een soort monsterverbond van het (Angelsaksische) grootkapitaal en allerleisoortige kunstavant-gardes een complot hebben gevormd om de schoonheid van de kunst definitief de nek om te draaien, zoals er blijkbaar ook complotten zouden zijn om alles wat ons geacht wordt lief te zijn de nek om te draaien. Dergelijke onzin is nu ook op politiek gebied in de Tweede Kamer te horen en wordt met enig intellectueel aplomb gebracht. Dat gebeurt helaas niet zonder succes en het zal ongetwijfeld koren op de molen zijn van allerlei soorten kunsthaters die dit land rijk is. De hedendaagse schilderkunst die hierboven besproken wordt, laat zien wat een kolderieke onzin die politieke tendens is. Deze kunst staat zowel ferm in het heden als in verschillende tradities. Van een avant-garde kun je in de schilderkunst nauwelijks meer spreken; daar is het medium zelf te retrospectief voor. Maar deze schilderkunst, of die zich nu non-objectief, abstract, figuratief of helemaal niets noemt, biedt esthetiek die voor iedere nu levende beschouwer een rijke bron van kijkplezier en reflectie is. Daar zit geen enkel complot achter. Daar zitten enkel kunstenaars achter die met enorme toewijding bijzondere beelden oproepen en daarin wonderwel slagen.

Hoe de kracht en schok van vernieuwing van de avant-garde kan verworden tot een circusspektakel  is hierboven te zien in een filmpje waarin Shozo Shimamoto rond zijn tachtigste nog eens zijn Gutai-kunstje vertoont in Italië, deze keer omringd door een gefascineerd publiek en onder de invloed van muziek van Mahler, die grootse herfsttij der Romantiek die het sublieme nog eens oproept. Fantasia van Disney is er niets bij.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

 

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2017/10/20/going-forward-ii-100-years-after-de-stijl-a-gallery-named-sue-the-hague/

https://villanextdoor.wordpress.com/2017/10/19/painting-now-livingstone-gallery-the-hague/

https://villanextdoor.wordpress.com/2017/10/18/kevin-a-rausch-after-the-years-of-trying-hoorn-reniers-the-hague/

https://villanextdoor.wordpress.com/2017/10/17/jeroen-doorenweerd-meets-gutai-parts-project-the-hague/

https://chmkoome.wordpress.com/2017/09/03/jeroen-doorenweerd-meets-gutai/

https://chmkoome.wordpress.com/2017/09/06/after-the-years-of-trying/

https://www.trendbeheer.com/2017/10/19/jeroen-doorenweerd-meets-gutai-parts-project/

http://www.paulborsboom.nl/29-09-2017-12-11-2017-a-gallery-named-sue-the-hague-nl-going-forward-ii-100-years-after-de-stijl-%E2%80%8B-%E2%80%8B%E2%80%8B1%E2%80%8B917-2017

https://www.dewitteraaf.be/artikel/detail/nl/4426

 

Over toewijding en natuurlijke processen. Paul Beumer, The message of the flower is the flower; Dürst Britt & Mayhew, Den Haag

Het gebruik van inkt heeft vrijwel ongemerkt een enorme transformatie ondergaan in de West-Europese cultuur. Inkt zit in het dagelijks gebruik nu in cartridges en in een balpen. De afdrukken ervan zijn te zien in tijdschriften en andere drukwaar en op memo’s, kattebelletjes, boodschappenlijstjes en dergelijke. In de digitale media zelf is inkt niet meer aanwezig, zij het dat in het gebruik van de zwarte lijn op een lichte achtergrond om drukletters te imiteren de inkttraditie nog steeds naklinkt. Nog niet lang geleden was vloeibare inkt de basis van de schriftelijke communicatie en verslaglegging. Op school werd schrijven geleerd met pen en inkt. Inkt was in dat proces een weerbarstig medium. Zo moesten naast een pennenbakje voor pennetjes en penhouders en een potje voor de inkt, liefst ingebouwd in de schooltafel, ook altijd een inktlap en een vloei in de aanslag zijn omdat de inkt ieder gebrek aan toewijding afstrafte met een onverbiddelijke bobbel, druppel, vlek of veeg. Inkt moest onder de duim gekregen, gedresseerd en in bedwang gehouden worden, want van zichzelf had het de neiging alle kanten op te vloeien en volstrekt ongecultiveerd te zijn. Die dressuur was tweezijdig: de leerling bracht niet alleen de inkt in het gareel, de inkt bracht ook de leerling tot toewijding. Idealiter versmolten leerling en inkt en op die manier werd schrijven een soort ademhalen: een haaltje naar boven was dun en een haaltje naar beneden was dik en dat in een regelmatig ritme.

Die innige versmelting, wat de verdiensten daarvan ook zouden zijn, is inmiddels uitgebannen en het gebruik van vloeibare inkt is verdwenen naar het reservaat van de beeldende kunst. Daar heeft inkt al eeuwen een plaats gekregen tussen andere vloeibare kleurstoffen die al even weerbarstig zijn. Het bijzondere is dat die eerder genoemde versmelting, dat ademen, al even aanwezig is in kunst die met vloeibare media te maken heeft, zeker waar zij gebruikt worden op een absorberende drager.

Dat is vooral goed te ervaren in het recente werk van Paul Beumer (1982), momenteel te zien in zijn tentoonstelling The message of the flower is the flower bij Dürst Britt en Mayhew. Alle beeldende kunst is in principe fysiek, maar het is of het gebruik van vloeibare media op of in een absorberende ondergrond het versmelten van de toewijding, het geestelijke en het fysieke het meest benadert. Bij Beumer is de versmelting tussen drager en medium vrijwel compleet. Hij streefde daar in eerder werk al naar maar in het nu getoonde werk worden rimpelingen en vouwen van de drager zelf meer benadrukt. Beumer baseert zich daarbij op de Japanse shibori-techniek waarbij textiel gevouwen en/of opgerold wordt en daarna in een bad van kleurstof wordt gedompeld. Die techniek heeft in Japan een hoge verfijning bereikt waarbij de meest uiteenlopende patronen en voorstellingen weergegeven kunnen worden, uitgaande van de aard van de textielsoort. De eigenzinnigheid en weerbarstigheid van kleurstof op waterbasis wordt daarbij dus op een andere manier in een gareel geleid dan bij het schrijven.

Beumer gaat die beteugeling te ver. Al in eerder werk liet hij zijn liefde zien voor natuurlijke processen die binnen het platte vlak van een kunstwerk kunnen plaatsvinden en uit zich zelf een bepaald beeld oproepen. Het was voor hem niet voldoende met een kwast een streep inkt of verf aan te brengen en daarmee het van te voren beoogde effect te bereiken. Liefst gaf hij de inkt en de verf de vrijheid een eigen structuur te vormen en de volstrekt eigen natuurlijke uitdrukkingskracht tot zijn recht te laten komen. Het drogingsproces, het verdunnen door water, het uitvloeien, het in de ondergrond trekken, het toevoegen van afdrukken van objecten of van stof, zij maakten de esthetiek van het werk. Hoezeer dat ook mag klinken als het produceren van toevalstreffers, niets is minder waar. In ieder werk streefde Beumer naar een vorm van compleetheid die nooit bereikt kon worden. Aan hem was het om ieder werk te beginnen met een basisidee, te experimenteren, het proces te verbijzonderen en het stil te zetten op een moment dat het weliswaar nog verder had kunnen gaan, maar waarop het ook geen toewijding meer genereerde of behoefde. Op die manier werden het ook momentopnames, waarin de aanloop naar het moment ook nog te zien was. In het huidige werk is dat niet anders. Het vouwen is een van de dingen die je juist met textiel kunt doen en die daarmee het vloeibare van inkt, verf en eventueel bleekmiddel conditioneren. De vouw in textiel wordt een fysiek kenmerk dat de lap karakter geeft. Door het gebruik van verf of inkt maakt Beumer het karakter van de lap duidelijk. In traditionele shibori wordt altijd al rekening gehouden met de eigenschappen van de textiel, zoals dikte, stugheid en absorptievermogen; er wordt steeds naar een balans, een harmonie in stof, kleurstof en decoratie gezocht. Bij Beumer werkt het ten dele hetzelfde, maar hij zoekt meer naar een eigen karakter van het doek en de inkt of verf. Inkt en verf mogen hun eigen karakter toevoegen aan dat van de textiel en zij kunnen dat doen door verder te vloeien dan de moeten in de stof toestaan.

A son’s wish is een mooi voorbeeld van wat dat kan inhouden. De regelmaat van de vouwen waarmee het patroon is gevormd, is duidelijk te zien. Ritmisch wordt de inkt opgezogen of wordt hij geweerd. De bewerking van het katoen, de drager in A son’s wish, laat echter ook vrijheid aan de inkt en hoe die zich vanuit het patroon verspreidt en in het katoen zakt. Tegenover de regelmaat van het patroon staat niet alleen de toegestane weerbarstigheid van de inkt, maar staan ook de kreukels in het katoen, vooral aan de onderzijde van het werk. Die tegenstelling tussen het regelmatige patroon en de bedoeling daarvan en de onregelmatigheid van de kreukels wordt duidelijk door de natuurlijke werking van de inkt. Dat wil zeggen, ze wordt niet duidelijk als in een wetenschappelijke proefneming, maar als in een esthetische proefneming. Uiteindelijk wil je in een kunstwerk altijd meer dan de optelsom van de zaken. Beumer houdt zijn werk in principe vrij van directe betekenis. Het vloeien en het zakken in het katoen van de inkt is een proces dat op zichzelf geen directe betekenis heeft, het laat slechts een natuurlijk proces zien. Tegelijk laat het ook een denkproces zien van de kunstenaar die moet beslissen wat hij wel en niet wil op bepaalde momenten binnen het ontstaan van het werk.

Toch blijven associaties steeds in de nabijheid. Je kunt het werk zien als een landschap of een plattegrond waarin bepaalde gebeurtenissen en aantastingen te zien zijn en ook hoe het landschap zich heeft aangepast aan die gebeurtenissen en aantastingen. Beschouwers met een meer confessionele blik zullen misschien denken aan de Lijkwade van Turijn of de Zweetdoek van de Heilige Veronica. Daar zit in zoverre wat in dat een werk als A son’s wish in feite een weergave is van iets bijna levends en lichamelijks. Het ademend ritme van het schrijven hoeft niet meer opgeroepen te worden met pen of kwast, het regelt zichzelf door de patronen, zowel regelmatig als onregelmatig. Beumer gebruikt niet langer pen, kwast en penseel om het medium te dirigeren, noch gebruikt hij zijn handen om te boetseren, noch zijn zijn werken diepdrukken of vlakdrukken. Met die laatste bestaat wel enige overeenkomst in dat een werk als A son’s wish een weergave is van een proces dat geïnitieerd is door de kunstenaar maar is afgemaakt door natuurlijke processen. En zeker, er is ook sprake van schrift, maar wederom in zoverre dat het steeds geïnitieerd is door de kunstenaar en voor de rest zichzelf schrijft.

Vergeleken bij A son’s wish ziet het recentere Crying frogs er veel simpeler uit, als een wens om terug te keren naar een eenvoudiger idee. Het patroon van ronde, donkere met daaronder lichtere vlekken in een min of meer regelmatige ordening, is als een minimum waarin een simpele gedachte nog uitdrukkingskracht kan hebben, alvorens bijna letterlijk in de ondergrond te verdwijnen. Het idee van een momentopname is voelbaarder dan in A son’s wish. Het eerder genoemde moment waarop Beumer moest besluiten dat hij weliswaar nog verder had kunnen gaan maar dat dit toch het moment décisif in het werk was, is in feite het beeld van Crying frogs zelf geworden. Iedere kunstenaar streeft naar een bepaald maximum in zijn of haar werk, al is het een maximum binnen een minimale grens.

Het is steeds dat speelveld tussen eenvoudig uitgewerkte en eenvoudig ogende ideeën en ingewikkelder concepten en beelden waarbinnen Beumer zich beweegt en dat een veelheid aan werk oplevert. Werk waarin kleur een belangrijke rol speelt, of juist het gebrek eraan, werk waarin regelmatige patronen een rol spelen of juist kreukels en verwrongen moeten, werk waarin associaties met jaarringen, geploegde velden, vallende bladeren of hemellichamen zich opdringen, maar waarin daartegenover ook steeds weer de aardsheid en het fysieke van de materialen spreekt. Beumer heeft besloten uit die veelheid van werken een viertal collages samen te stellen met Becoming a breeze, A gift of seaweed, The last day of spring en Departing for the East als titels. De dichterlijke associaties van deze titels, afkomstig uit oosterse poëzie, zijn eerder prikkelend dan veelzeggend. De beschouwer wordt met de titel niets opgedrongen maar wordt eerder gestimuleerd de eigen verbeelding te gebruiken. De wijze van samenstellen van de collages lijkt ook puur associatief, waarbij het zoeken naar evenwicht centraal staat. Zo ligt in A gift of seaweed de nadruk op de regelmaat van de ritmes van de verschillende doeken. De cirkelvorm dwingt Departing for the East tot een meer monumentale compositie en in The last day of spring valt de transparantie op van het witte, rechtshangende doek waaronder de in het midden hangende donkere doeken nog zichtbaar zijn. De vier collages zijn een soort grote improvisaties geworden, vier grote werken van gestolde toewijding.

De schoonheid van de natuur is belangeloos, Kant stelde dat al vast. Het punt voor een kunstenaar als Paul Beumer is hoe je die belangeloze schoonheid tot een betekenisvolle schoonheid kunt maken, zonder daarbij afbreuk te doen aan de natuurlijke processen en zonder die natuurlijke processen te zeer een betekenis op te dringen. Dat vergt, naast talent, inzicht en toewijding en daar is deze expositie een uitzonderlijk voorbeeld van. The message of the flower is the flower, niet meer, niet minder.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

 

Bertus Pieters

 

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2017/10/10/paul-beumer-the-message-of-the-flower-is-the-flower-durst-britt-mayhew-the-hague/

https://chmkoome.wordpress.com/2017/09/16/the-message-of-the-flower-is-the-flower/

https://kunstblijfteenraadsel.nl/2017/09/29/paul-beumer-durst-britt-mayhew/

Fantoomfoto’s; Shen Wei, Between Blossoms, SinArts Gallery, Den Haag

In Londen staat een huis waarvan beweerd wordt dat als je er ’s avonds een foto van een persoon neemt, op de uiteindelijke afdruk achter die persoon een geestverschijning te zien zou zijn, die je ter plekke niet zag. Er zijn ongetwijfeld meer van dat soort plaatsen met dergelijke spookverhalen. Bewijs wordt voor dit soort zaken natuurlijk nooit geleverd. Niettemin zeggen dergelijke verhalen iets over de fotografie en de relatie die ze heeft tot de realiteit. De fotografie wordt toegedicht iets over de realiteit te kunnen zeggen, er iets van bloot te kunnen leggen op een manier die het oog niet gegeven lijkt. Fotografie lijkt een vorm van magie te hebben, allereerst omdat het van oorsprong een grafische techniek is, een optelsom van een aantal menselijke, technische activiteiten die in de magie van een afdruk zijn weerslag krijgt. Fotografie is daarbij misschien nog de meest magische van de grafische technieken daar ze de mythe met zich draagt rücksichtslos de realiteit weer te geven. Wanneer je het spookhuisverhaal moet geloven, laat de fotografie dus zelfs meer zien dan de realiteit. Dat fotografie, afgezien dat ze altijd al sterk vatbaar is geweest voor manipulatie, niet anders dan een metarealiteit kan weergeven, is inmiddels bekend.

In de huidige tentoonstelling met werk van Shen Wei (1977) in SinArts Gallery is onder meer de foto Hanging Shirt te zien. Op een gaanderij achter een grauwig huis hangt aan een waslijn een wit overhemd te luchten of te drogen. Het hangt in de donkere schaduw van het gebouw die het grootste deel van het beeld beheerst en de kreukels in het hemd lichten op uit de schaduw. Het hemd met de vorm van een menselijke torso hangt in het midden ruim in het donker van de omgeving tussen verder goeddeels geometrische structuren, op nog een kledingstuk na dat meer linksboven, hangend aan de dezelfde lijn gedeeltelijk oplicht. Dat kledingstuk is minder zichtbaar en opvallend, want het is zwart maar een klein deel van de binnenkant licht fel op als om het donker van het linkerdeel van de foto te benadrukken. De hoofdrol blijft bij het witte overhemd. Het beeld is te zien door dunne twijgen van een boom die dwars door de scène heen groeien. Van links uit, uit het donker, ondermijnen de twijgen de geometrie van het huizenblok en naar het midden toe wordt dat erger door de verdere vertakking van de twijgen en door het witte licht dat erop glanst. Zij vormen een soort craquelé in het beeld, die de menselijke vorm van het hemd ook driedimensionaal in het midden van de ruimte plaatst. Door zijn plaatsing in het donker, juist uit het felle licht, werkt het hemd als een geestverschijning.

Je kunt natuurlijk niet weten wat er tijdens het nemen van de foto zich allemaal bevond rond de scène, hoe groot het gebouw precies was, of er nog meer bomen stonden, of er mensen in de buurt stonden en je wordt niet afgeleid door de temperatuur ter plekke of door enig geluid. Shen heeft specifiek dit beeld, met in het midden dit hemd, specifiek met deze lichtval en dus op een specifiek uur van de dag, gezien en ingekaderd om er deze specifieke compositie van te maken. Misschien moest hij er speciaal voor terugkomen op de plek om te zien of het beeld aan zijn verwachting zou voldoen onder een bepaalde lichtval. Misschien heeft hij de gebruikers van het pand gevraagd of zij het hemd wilden laten hangen zodat hij er later een foto van zou kunnen maken. Die gebruikers zagen dit beeld niet. Degene die het hemd had opgehangen, wist dat vooral om het later weer van de lijn af te halen om het aan te trekken of in een kast te leggen en had waarschijnlijk geen idee van wat de fotograaf zag. Die zag de donkerschemerige geometrie van de achtergrond, de twijgen van de boom en als een geest, het oplichtende overhemd daar tussenin. Shen maakte op die manier een geest in de realiteit, ‘echter’ dan die ooit gezien had kunnen worden op foto’s van het Londense spookhuis.

Hanging Shirt is een van de compositorisch meer gecompliceerde foto’s van de keuze uit de serie Between Blossoms die te zien is bij SinArts. De titel van die serie is een duidelijke verwijzing naar China en de klassieke Chinese kunst en het zegt iets over de periodes tussen het bloeien door, waarin het leven verder vloeit. Er komen ook daadwerkelijk bloeiende takken voor van het geslacht Prunus (kersen, perziken etc.) in een aantal foto’s van de serie als in Peach Tree en in Cherrie Blossoms.

Zo komen er meer zaken voor die gemakkelijk te associëren zijn met de klassieke Chinese kunst, zoals een tempeltje in Temple of meloenen in Watermelons. Ook opvallend zijn de takken, al dan niet van bomen, die door de compositie heen vertakken. Hier en daar vormen die takken een soort weefsel dat de compositie min of meer samenbindt.

In Peach Tree is alleen de bloeiende tak te zien. De tak met zijn vergroeide kronkels en zijn bloesems is het onderwerp. Je kunt dat onderwerp beschouwen als een compositie op zich, maar tegelijk bepaalt de tak ook de compositie van het zwart eromheen, waarbij de vraag opkomt of de perziktak in het donker ligt of dat het donker juist de takken omsluit.

Het is sowieso opvallend dat Shen, naast thema´s die je kunt associëren met de klassieke Chinese schilderkunst, ook het duister gebruikt voor een clair-obscur dat juist zo kenmerkend is voor schilderkunst uit West Europa sinds de 17de eeuw.  Ook doen sommige werken denken aan Giorgiones Onweer met zijn weelderige donkere kleuren waarin kleinere, lichtere delen sterk oplichten en het mysterieuze van de compositie verder verhogen.

Ongetwijfeld zal een Chinees of Chinese weer andere associaties hebben die teruggrijpen op zijn of haar kunstgeschiedenis, hoewel de foto’s op verschillende continenten gemaakt zijn. Zo zal een Chinees ongetwijfeld een symbolische associatie hebben bij een watermeloen, maar de watermeloenen in Watermelons hoeven niet specifiek in China gefotografeerd te zijn. Het is ook niet duidelijk hoe zij in het water terecht zijn gekomen. Zij liggen er half ondergedompeld in – wederom – het duister, gedeeltelijk aangesneden, sommige in stukken en het lijkt of ook het rode binnenste is losgesneden. Je zou kunnen denken aan een offerande. Lichtgroen en roodachtig lichten zij op uit het troebele water, wegrottend in het centrale deel van de foto. De verbrokkeling van het vlak wordt rechtsboven voortgezet op de wallenkant in kleine steentjes. Welke artistieke associaties uit welke culturen hier samenkomen, is op zich misschien interessant maar veel belangrijker is het gegeven zelf: de meloenen die in het water liggen te rotten, strak gekaderd  binnen het lichtgroene, verweerde vlak linksboven en het egaal grauwe houtwerk onder. Alleen het touw geeft enige perspectivische diepte aan het geheel.

Shen legt niet de nadruk op de eventuele verkwisting van de meloenen, voor zover daarvan al sprake zou zijn, maar eerder op het gegeven zelf van de ingekaderde meloenen vastgelegd op een moment van ontbinding. Het is een moment van schoonheid, zowel om de kleurstelling, het kleurige fruit dat daar in die donkere soep ligt, de melancholie van het afsterven, vastgelegd en daarmee verlengd tot zolang de foto zal bestaan. Dat vastleggen gebeurt niet alleen door het maken van de foto, maar ook door de kadering, zowel binnen de foto als door de foto zelf, die uiteraard een uitsnede is uit een veel groter geheel. Vrijwel niets herinnert in de foto echter aan het grotere geheel, zo min als dat gebeurt in Hanging Shirt. Shen heeft het moment en het gegeven door de kadering vrij gemaakt van zijn omgeving en zijn geschiedenis. Hij maakt gebruik van de zaken die hij al rondkijkend in de wereld tegenkomt, blijkbaar op zoek naar een ontroering die niet uitgaat van menselijke interactie maar van de zaken en objecten zoals hij ze aantreft. Er kan van het beeld tegelijk plezier en droefheid uitgaan.

Voor het maken van de foto is daarbij het, wat je zou kunnen noemen, ‘beslissende moment’ van belang voor wat betreft de gebeurtenis, het tijdstip en de belichting. Het is dan echter niet Cartier-Bressons moment décisif. Cartier-Bresson trachtte met het juiste moment een essentie vast te leggen, een betekenis van wat er op dat moment, op dat tijdstip precies voor de camera gebeurde. De foto’s van Cartier-Bresson verwijzen terug naar het moment dat hij de foto maakte en de essentie daarvan, historisch, sociaal of op enige andere manier. Bij Shen is het moment van het maken van de foto alleen beslissend voor zichzelf. Hij wil geen politieke of sociale essenties laten zien, geen betekenisvolle activiteit. Het is de vraag of hij sowieso essenties wil laten zien. Het gaat feitelijk alleen om de momenten van rust en de kadering daarvan. De fotografische wereld van Shen is er een die gestript is van macht, religie, politiek en economie, zaken die je noodzakelijkerwijs bezighouden omdat ze niet zelden hinderlijk in je privéleven en je sociale omgang doordringen. Zij doen je vergeten dat ons leven door meer bepaald wordt dan door alleen die aspecten. De wereld van kleur, donker en licht, beweging en stilstand, kou en warmte, smaak en aanraakbaarheid, de wereld van je zintuigen, wat blijft daarvan over wanneer je de tentakels van macht, religie, politiek en economie buiten beschouwing laat? Is dat niet het schrikbeeld van de hedendaagse kunst, het beeld van een kunst die niet geëngageerd is door wat de mensheid dwarszit en door hoe de mensheid zichzelf dwarszit, zelfs zonder ironie (toch altijd het laatste verweer)? Shen zet daar een esthetiek tegenover die wel zoekt naar een beslissend moment, maar dat moet dan een moment en een beeld van bijna-perfectie zijn, waarin liefst meerdere emoties tegelijk op kunnen treden. Een beeld dat aan het perfecte moet grenzen in een wereld die schijnbaar van de imperfecties aan elkaar hangt. In feite kom je dan weer terug bij de foto van het Londense huis: door het inkaderen van het moment in de foto kun je je afvragen of de beelden van Shens foto’s ooit in het echt zó gezien hadden kunnen worden, of dat wat je ziet er ooit wel was, ondanks de wetenschap dat Shen ze toch ooit ergens ter plekke op een bepaald tijdstip gefotografeerd heeft.

In Between Blossoms komen verder vrijwel geen mensen voor. Op die manier valt er ook weinig te regisseren voor de foto’s of het mochten de figuren met hun witte overhemden, misschien scholieren, zijn in Bonsai. Het is mogelijk dat Shen ze gevraagd heeft daar te gaan staan op het moment dat het hem goed leek, maar het kan ook een gratuit zijn geweest, een samenloop van omstandigheden die de fotograaf op dat moment goed uitkwam. De oplichtende figuren hadden ook zilverreigers kunnen zijn of witte kraanvogels. Zij lichten levendig op in een deel van de foto waar een loopbrug naar rechts het donker in gaat. Een als een levensweg kronkelende bonsaiboom aan een vijver, voor een loopbrug met wit geklede figuren op de grens van donker geboomte. Zij zijn ‘beslissend’ voor het moment evenals de lichte vlekken van de lucht die boven het kader van de compositie indringen.

Niettemin fotografeert hij de mens wel een enkele keer als onderwerp in de serie als een soort tegenpool binnen het geheel. In SinArts zijn Le Marais en Golden Box te zien. In geen van beide foto’s is er contact met de beschouwer. In de eerste foto houdt de hoofdrolspeler als in een diepe slaap de ogen gesloten verborgen achter de hand, zijn naakte lichaam op zacht sensueel donkerrood, terwijl links groene klimopranken het kader binnendringen. In de andere foto is alleen de schaamstreek te zien, bedekt met de handen met daarin een verguld doosje. In deze foto’s valt onmiddellijk de geënsceneerdheid op van de composities in vergelijking met de andere foto’s. Ze zijn als een vingerwijzing voor de toeschouwer: kijk naar de foto’s en stel je als naakt op om de zinnelijkheid van de beelden in de andere foto’s te ondergaan. Shen nodigt je uit de gevoelens van plezier, melancholie, zinnelijkheid en droefenis te laten samenvallen in zijn beelden, die in feite werken als fantoombeelden. Een fantoom van kracht en schoonheid dat zomaar kan opduiken tussen de hoogtepunten van bloei door.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

Alle illustratie zijn afkomstig van de website van Shen Wei: http://shenphoto.com/between-blossoms/

 

Bertus Pieters

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2017/09/27/shen-wei-between-blossoms-sinarts-gallery-the-hague/

Dreaming of Africa #31

Kapitelen in de voorhof van de Isistempel, (1ste eeuw na Christus)  op het eiland Philae nabij de Aswandam, Egypte. / Capitals in the courtyard of the Isis Temple, (1st century AD) on the isle of Philae near the Aswan Dam, Egypt.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting / Click on the pictures to enlarge)

© Villa La Repubblica, Bertus Pieters

Tussen einde en begin #26; Jacopo da Pontormo

‘When early one morning, some years ago, I went into the church of Santa Felicita in Florence, I did not know that I was taking the first step in a task that has since then occupied all my leisure. It was in the autumn, and I imagined – it seems to come back to me – that on such a sunny day it might be possible to see an altar-piece at which I had often peered in vain in the darkness of the Capponi Chapel. I was not mistaken. The light, slanting through the upper windows of the nave, was falling even into that dimmest of corners and, in the fugitive splendour, for the first time I really saw Pontormo’s “Deposition.”

The moment was one of unexpected revelation.’ 1

Frederick Mortimer Clapp (1879 – 1969), in Jacopo Carucci da Pontormo: His Life and Work, Yale University Press, New Haven, oktober 1916.

Er zijn mensen die vinden dat de echte waarde van een kunstwerk pas vastgesteld kan worden wanneer het de tand des tijds doorstaan heeft. Hoe lang die tand des tijds is, wisselt nogal. Een enkeling mompelt ‘vijftig jaar’ een ander ‘tien’ en weer een ander ‘een eeuw’. Blijkbaar gaan die mensen ervan uit dat kunst voor de eeuwigheid geschapen dient te worden en dat de tijdspanne tussen ontstaan van het kunstwerk en de werkelijke waardering ervan niet meetelt in die eeuwigheid. Zij gaan er bovendien vanuit dat wij nu in een verlicht tijdperk leven waarin we eerder gemaakte kunstwerken pas echt op hun waarde weten te schatten, maar dat we anderzijds niet verlicht genoeg zijn om de kunstwerken van onze eigen tijd echt te kunnen waarderen. Op die manier zou er een kunsthistorische canon ontstaan die onomstotelijk wordt. Over de wetenschap die dat vereist, blijven deze mensen meestal in het nevelige. Absolute schoonheid, wat die dan ook mag zijn, overleeft iedere mode, zo is de redenering. Het oeuvre van een meester als Jacopo da Pontormo (1494 – 1557) werd pas in de twintigste eeuw, dik vierhonderd jaar na zijn dood opnieuw gewaardeerd. Na een lange periode van marginalisatie en desinteresse zette kunsthistoricus, dichter en eerste directeur van de Frick Collection in New York, Frederick M. Clapp, ruim een eeuw geleden een stap in de richting van kunsthistorische erkenning met een biografie over de schilder. Gevolg was in de eerste plaats de erkenning van het bijzondere van het schilderij waarmee Clapp zijn boek begint (zoals in het citaat hierboven beschreven): het altaarstuk in de Capponi-kapel in de Santa Felicita in Florence.2

Echte aandacht en waardering voor Pontormo’s gehele oeuvre kwam pas in de jaren zestig van de vorige eeuw en groeide eind jaren ’80 en rond het vijfhonderdste jaar sinds zijn geboorte uit tot een zekere populariteit, zij het vooral bij kunstenaars, kunstliefhebbers en kunsthistorici. In de tijd dat Clapp erover schreef was Pontormo’s altaarstuk al zo’n 390 jaar oud. Inmiddels buitelen de interpretaties van met name het altaarstuk in de Capponi-kapel over elkaar heen en wordt het schilderij, op veilige afstand door tralies, gezien door vele ogenparen. Het heeft gelukkig niet een uiterste populariteitsstatus bereikt, daar de tralies het werk selfie-onvriendelijk maken en ook overigens staat het gelukkig niet op ieders bucketlist., daar is het ook inhoudelijk blijkbaar niet toegankelijk genoeg voor.

Wel is het werk, in tegenstelling tot in Clapps tijd, tegenwoordig redelijk goed zichtbaar met aan te switchen elektrisch licht. Dan vallen de zoetige pastelkleuren op die in het onderste deel schril zijn en naar boven toe donkerder worden. Dan valt bovendien het weelderige lijnenspel van de figuren op. Het is een compositie die zich moeilijk gedetailleerd laat herinneren. Het schilderij is door Pontormo voor de kijker ‘leesbaar’ gemaakt vanuit verschillende punten. Meteen in het oog vallend is de dode Christusfiguur die gedragen wordt door twee andere figuren, de linker lopend, de rechter hurkend. Beide dragers kijken het altaarstuk uit. Hun blikken zijn sterke aandachttrekkers. De gezichtsuitdrukking van de beide dragers is droevig, bijna smekend. Pontormo gebruikt daarvoor zijn herkenbare stijlmiddel: de typerende ronde ogen en een min of meer ronde mond. Hetzelfde stijlmiddel gebruikt hij voor Maria rechtsboven in de compositie, die haar hand boven het hoofd van haar zoon houdt, als laatste groet of als teken dat ze hem juist heeft moeten loslaten. Haar smartelijkheid wordt nog benadrukt door haar half geloken oogleden en haar blik in de richting van Jezus. Ze lijkt flauw te vallen van verdriet. Wie naar de andere gezichten kijkt, ziet dat die alle volgens hetzelfde procedé zijn opgezet: een eivorm voor het hoofd met de spitsere kant voor de kin, een rechte neus die niet karakteriseert of afleidt, ronde mond en ogen en wenkbrauwen die de gemoedstoestand benadrukken. Bij de meeste figuren zijn de wenkbrauwen droevig of medelijdend fronsend omhoog getrokken, maar bij Jezus zijn ze harmonische bogen, daarmee de zielenrust van zijn dood aanduidend. De huidskleur van gezichten en ledematen van de figuren, inclusief die van de dode Jezus is min of meer gelijk. Alle figuren zijn bleek oker, zonder rozige blosjes of bijzondere spierpartijen. Bijna ongemerkt gaat bij een aantal figuren het oker van de huid over in de even bleke blauwige of rozige pasteltint van een nauwsluitend kledingstuk.

De bebaarde figuur rechts aan de rand van de voorstelling, meestal betiteld als Nicodemus, heeft een gezicht dat opgebouwd is volgens hetzelfde schema. De Nicodemus-figuur wordt in het algemeen gezien als een zelfportret van Pontormo, waarmee de individualiteit van het gezicht, vergeleken bij de andere gezichten, zou worden verklaard. Het was een goede renaissancistische traditie voor een schilder om zichzelf in een scène met meerdere figuren te verbeelden in een bijrol, liefst aan de rechterkant van het schilderij. Je zou daaruit kunnen concluderen dat óf Pontormo zelf een eivormig gezicht had, met de punt als kin en met ronde mond en ogen en met een rechte neus, óf dat hij ook zijn eigen gezicht voor het werk aanpaste naar het schema van de andere gezichten om niet te zeer uit de toon te vallen. Het laatste lijkt aannemelijker –  er bestaan meerdere (zelf)portretten van Pontormo ter vergelijking –, immers, Pontormo kon zich zelf niet gebruiken als verstoorder van de harmonie van het totale beeld. Hij staat discreet aan de zijkant van de compositie, maar zijn bebaarding en grauwige kleding maken hem anders naast de pastelkleuren van de andere figuren. Je zou kunnen zeggen dat zijn kleding en karakteristieke baard hem realistischer maken dan de rest van de scène. Het maakt hem tegelijk onopvallend en opvallend. Hij kijkt het schilderij uit en is geen deelnemer in de actie van het schilderij. Hij is een schaduw in de marge. De hier en daar fel belichte en vrij schelle kleuren van de rest van de compositie maken het beeld onwerkelijk als een droombeeld dat langzaam ronddraait in een dansachtige beweging. Daarmee is het zelfportret in de rand een soort van vingerwijzing voor de kijker: je kijkt niet naar de dagelijkse realiteit, je kijkt naar een voorstelling die ver boven de realiteit uitstijgt.

Dat gaf Pontormo bovendien zelf vrij spel om de compositie dusdanig op te bouwen dat er naar zijn inzicht iets duidelijk werd van de extase rond het lijden van Christus en diens moeder en de betekenis daarvan. Die extase is los van de wereld. Hoewel de voorste drie figuren de voeten op de grond hebben staan, is het niet duidelijk waarop de andere figuren staan of zitten. Zelfs de voeten en benen van de voorste drie figuren verbeelden geen ferme zuilen die de voorstelling schragen. Ze zijn eerder slank, verfijnd, beweeglijk en benadrukken het dansende van de compositie. De voeten werpen wel schaduwen, maar het is niettemin toch of zij amper gewicht dragen en enigszins zweven. Dat idee wordt versterkt doordat de bodem waarop de drie figuren staan erg wolkerig is geschilderd.

De grootste lichte vlakken zijn die van de Jezusfiguur, de knielende figuur en de vrouw die je op de rug ziet – meestal aangezien voor Maria Magdalena – en die een doek lijkt aan te rijken aan Maria. De nadruk ligt daar vooral op het lichte oker van de huid en verder, roze en geel. Daaromheen plooien zich verschillende tinten gedempt blauw, met oplichtende rode, roze en lichte oker accenten. Met name de drager links krijgt een extra accent doordat zijn blauwe kleding langs de rand van het schilderij wordt omgeven door het zacht oplichtende scharlakenrood van het gewaad van de vrouw die achter hem staat en van wie je alleen het gesluierde achterhoofd ziet. Boven de figuren van de vrouw links, die het hoofd van Jezus vasthoudt, de figuur in het midden met de roodachtige hoofddoek die medelijdend naar Maria kijkt en Maria zelf, worden de kleuren donkerder en dieper. De twee figuren bovenaan in de compositie die wat kleiner zijn dan de anderen en van wie de kleuren uit het donker gedempt oplichten, geven diepte aan het geheel.

Die diepte ontstaat niet door een uitgekiend gebruik van perspectief, zoals dat eind vijftiende en begin zestiende eeuw gedaan werd door Pontormo’s grote voorgangers als Ghirlandaio, Botticelli, Leonardo da Vinci of Rafaël. Zowel anatomisch als  perspectivisch is het volstrekt onmogelijk om Pontormo’s scène met echte mensen in een echte ruimte letterlijk na te regisseren. Zo lijkt Pontormo op het eerste gezicht vrij consistent in het gebruik van licht. Het licht komt duidelijk schuin van rechts, maar er gebeuren niettemin vreemde zaken met dat licht. Kijk alleen al naar de hurkende figuur onderaan: zijn torso lijkt in zijn geheel in het licht te staan, de voorkant van zijn bovenarm zelfs met een fel blauwig tegenlicht tegenover het fel oplichtende roze van de rest van de torso. Zijn gezicht toont echter vrijwel alleen fel licht op het voorhoofd, de neuslijn en de kin; het linkerdeel van het gezicht is in de schaduw. Die inconsistentie is alleen te verklaren uit de logica van het schilderij, niet vanuit de logica van de voorstelling zoals die in de realiteit zou zijn. Anatomisch en ruimtelijk is de hele groep van de linkerdrager, de vrouwenfiguur die je op het achterhoofd ziet en die de arm van Jezus vasthoudt en de figuur daaroverheen die het hoofd van Jezus in haar handen houdt, in de realiteit een volstrekte onmogelijkheid. Alleen in het schilderij krijgt die groep logica. Kijk ook naar de schaduwval op het gewaad van (de vermeende) Maria Magdalena. Die bestaat vooral uit een broeierig rood rond haar torso, waarvoor normaliter een apart licht nodig zou zijn. Je zou bijna zeggen dat Pontormo met verschillende kleuren licht heeft gewerkt. Het geeft de figuren iets onwerkelijks, alsof zij geen karakteristieke individuen zijn, maar wezens die alleen  bij de gratie van het licht kunnen bestaan.

De smekende, medelijdende en smartelijke blikken nodigen de kijker weliswaar uit tot medeleven, maar de transparantie van de figuren en hun gebrek aan individueel karakter – zelfs het stoffelijk overschot van Jezus heeft dezelfde lichaamskleur als de anderen – lijken eerder de betekenis van de scène te benadrukken dan een uitnodiging tot emotionele betrokkenheid bij Jezus of zijn moeder. Het is eerder een verhaal van visionair licht dan een vertelling over een bepaalde gebeurtenis. Dat heeft veel verwarring gesticht over de naamgeving van het altaarstuk. Gangbare namen voor dergelijke voorstellingen als kruisafname, bewening van Christus, pietà of graflegging lijken geen van alle van toepassing op wat Pontormo je voortovert. Bij een kruisafname wordt de dode Jezus gedragen om vanaf het kruis naar beneden gehaald te worden, daarbij is het kruis altijd te zien; dat kan niet anders. Pontormo’s schilderij is dus geen kruisafname. In een bewening van Christus ligt hij meestal op de voorgrond van het schilderij terwijl de deelnemers aan de scène treurend om hem heen gegroepeerd staan. Soms wordt hij vastgehouden door een van de actoren. In het schilderij van Pontormo staan de deelnemers niet om het lijk van Jezus gegroepeerd en zij lijken ook niet specifiek om hem te treuren. Hun treurnis lijkt een algemenere en medelijden is vooral te zien voor Maria. Bij een pietà ligt de dode Christus op de schoot van zijn treurende moeder. Ook dat is in Pontormo’s schilderij niet het geval. Het is mogelijk dat Jezus juist uit de schoot van Maria gehaald is door de twee dragers en dat de andere figuren Maria troosten bij haar definitieve verlies; maar het is evengoed mogelijk dat de twee dragers de dode Jezus juist presenteren aan Maria om haar afscheid te kunnen laten nemen. Het werk is ook niet duidelijk een graflegging, simpel omdat er geen graf te zien is op het schilderij. Er is zelfs geen omgeving in het schilderij die de plaats van de gebeurtenis kan definiëren; er liggen geen stenen op de grond, er zijn geen planten, struiken of bomen, er liggen geen voorwerpen die een vingerwijzing kunnen geven. De bodem waarop de voorste drie figuren staan is, als eerder gezegd, wat wolkerig geschilderd. De bodem heeft weliswaar een aardkleur en is misschien wat zanderig en rotsachtig maar Pontormo heeft de bodem niet duidelijk gedefinieerd. De wijze van schilderen laat de voorste drie figuren staan op een weinig vaste bodem. Dat zou kunnen verwijzen naar een bovenaardse plaats, maar de kruisafname en graflegging van Christus, en alles wat daar eventueel tussenin gebeurde, speelden zich niet in een bovenaardse plaats af. Het waren zeer aardse aangelegenheden die in schilderijen meestal met een vorm van aardse geloofwaardigheid werden voorgesteld.

Pontormo lijkt er juist alles aan te doen om het geheel niet aards te laten lijken. Het was in die tijd niet ongebruikelijk om een visioen voor te stellen als een oplichtende, gewichtloze scène met wolken eromheen. De wolken ontbreken bij Pontormo – op het wolkje linksboven na – maar ook bij hem is de scène oplichtend en bijna gewichtloos en is ook daarom meer een visioen dan een historische gebeurtenis. Zoals al eerder opgemerkt wordt de vrouwenfiguur rechts, die blijkbaar troostend met een lap in de hand op Maria toe stapt, meestal gezien als Maria Magdalena, eventueel te herkennen aan haar loshangende haar. Er wordt gesuggereerd dat zij aan Maria de doek toont waarin Jezus’ hoofd zal worden gewikkeld. De doek is het middelpunt van het schilderij. Menigeen heeft opgemerkt dat het middelpunt van het schilderij een leegte is en de doek zou dan gezien kunnen worden als een doek waar later het aangezicht van Christus op afgedrukt zal staan, zoals bij de doek van de Heilige Veronica. Het is verder of Pontormo alle moeite heeft gedaan om de gebruikelijke kenmerken van de persoonlijkheden enigszins in het midden te kunnen laten. Zo is, alleen naar de gezichten kijkend, bij een aantal figuren niet meteen vast te stellen of zij mannen of vrouwen zijn. Er is ook niemand te zien met een aureool. Zelfs Maria en Christus, in feite de enige twee echt herkenbare Bijbelse karakters in het schilderij, dragen geen aureool. Ook op die manier maakt Pontormo de scène los van de Bijbelse evangelies en benadrukt hij daarmee wederom het visionaire.

In een schets voor het werk (momenteel in Christ Church Library, Oxford) is linksboven een ladder te zien, de ladder die gebruikt werd om Christus na zijn sterven van het kruis te halen. Had Pontormo die ladder in het schilderij gebruikt, dan zou dat het laatste symbool van het Bijbelverhaal zijn geweest dat hij zou hebben toegestaan, maar ook die ladder heeft hij uiteindelijk weggelaten en heeft ervoor in de plaats een wolkje geschilderd. Op het eerste gezicht mag dat een beeldvulling lijken, een stoplap, maar in plaats van het wolkje had Pontormo voor andere zaken kunnen kiezen om de compositie te kunnen completeren. Het wolkje is er dan ook niet voor niets. Het licht schijnt er van de linkerkant tegenaan, tegengesteld aan de lichtval in de rest van het schilderij. Het is te interpreteren als een goddelijke aanwezigheid, een hemelse aanwezigheid die contrasteert met de aardse aanwezigheid van Pontormo zelf, rechts in het schilderij, schuin tegenover de wolk. Overigens, ook de figuur van Pontormo staat niet op de oorspronkelijke schets. Er staat een figuur in de tekening op de plaats waar nu Pontormo staat, maar de figuur is niet uitgewerkt en is slechts met een paar lijnen en vlekken aangegeven alsof het om een figurant op de achtergrond gaat. In het schilderij zou hij de rol van Nicodemus hebben. Nicodemus was een Farizeeër die Jezus ‘s nachts kwam opzoeken (Johannes 3:1-21) en hem onder meer vroeg: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? Nicodemus, die volgens Johannes  later ook aanwezig was bij Jezus’ kruisafname en diens graflegging, wordt ook meestal verbeeld in schilderijen over de bewening of graflegging. Helemaal zeker is het niet dat Pontormo zichzelf als Nicodemus heeft verbeeld, maar zijn kledij en hoofdbedekking doen dat wel vermoeden. Waarom hij zichzelf dan juist als Nicodemus weergaf is ook niet met zekerheid te zeggen. Het heeft misschien te maken met het feit dat Nicodemus, een Farizeeër, een buitenstaander was, geen volger van Christus, maar wel een sympathisant. Het kan ook te maken hebben juist met het feit dat hij de vragen stelde aan Jezus over geboorte en wedergeboorte. Geboorte en wedergeboorte hebben met schepping en herschepping te maken, zaken waarmee Pontormo zelf als schilder ook te maken had. Het is of Pontormo met het toevoegen van de wolk en het zelfportret de voorstelling inhoudelijk een andere wending heeft laten nemen tijdens het schilderen. Pontormo verkreeg de mogelijkheid tot het zien en verbeelden van dit visioen, naar de interpretatie van zijn tijd, door middel van door God gegeven kracht en intelligentie, de verbeeldingskracht waarover de mens beschikt die vanaf het begin van de beeldende kunst toch altijd iets raadselachtigs heeft gehouden. Pontormo’s eigen aanwezigheid is dan ook meer dan een renaissancistische ijdelheid. Hij brengt de kijker terug naar het aardse vanwaar die het schilderij aanschouwt. Hij is een buitenstaander, zoals de kijker dat ook is, en met het wolkje brengt Pontormo het goddelijke in beeld dat in het schilderij aanwezig zou zijn en dat de kijker mede inspireert. Het wolkje dwingt op die manier de kijker niet alleen het beeld te zien als een visioen, maar ook te zien hoe het visioen gemaakt is, goddelijk geïnspireerd en wel.

Pontormo zag blijkbaar als opdracht de algehele agonie van de inhoud van het beeld te vertalen naar een algehele harmonie van kleur, licht en lijn. Hij kon dat niet anders doen dan door een beeld te scheppen dat zichzelf min of meer dicteert, dat tegenstellingen opheft en aanbrengt. Dat geldt de kleurkeuze die hem tot een gelaagde, glacerende manier van werken dwong, maar ook de betekenis van die kleur die hij in overeenstemming moest brengen met de algemene kleurcompositie, want ieder element in het schilderij heeft in principe betekenis. Kleur zelf had niet alleen betekenis in een schilderij, ze had bij Pontormo – en niet alleen bij hem – ook een betekenis in de manier waarop zij was aangebracht. Kleur en verfgebruik waren bij Pontormo een taal. Het gelijkmatige harmonieuze opbrengen van de verf, het bedachtzame schilderen, zonder duidelijke verfstreken en zonder dikkere verflagen bevordert de harmonie in iedere nuance. Ook de lijnen van de bewegingen van de figuren zijn van belang voor de harmonie van het geheel, maar ook weer voor de betekenis, zelfs al kun je de persoonlijkheden van de figuren niet goed vaststellen. De wervelingen van de draperieën, het wijzen en de gebaren, de draaiingen in de anatomie van de figuren krijgen hun betekenis binnen de logica van het schilderij maar ook door hun verwevenheid met de beeldtraditie van Pontormo’s tijd. Bedoeld of onbedoeld zijn er in de houdingen en onderlinge verhoudingen van de figuren echo’s terug te vinden uit de Romeinse oudheid en van Pontormo’s voorgangers en tijdgenoten als Michelangelo, Rafaël, Leonardo da Vinci, Andrea del Sarto (bij wie Pontormo in de leer was geweest) en van Dürer die door de verbreiding van zijn prenten onder kunstenaars in het begin van de 16de eeuw een enorme populariteit had verworven. De taal van het gebaar was een belangrijk retorisch element in de schilderkunst, dat verankerd lag in tradities waarmee Pontormo ook in dit schilderij rekening moest houden. De manier waarop hij teruggreep op de beeldtradities van zijn tijd én de manier waarop hij ervan af week bepaalden de logica van het schilderij. Het disegno, de ontwerptekening, gold in de renaissance als de ferme basis voor de schilderkunst in Toscane. Dat is duidelijk in Pontormo’s altaarstuk, maar het is ook duidelijk dat zijn gebruik van verf niet simpel een kleurige invuloefening voor een tekening was. Het is het gebruik van de verf, de manier waarop Pontormo de kleuren aanbrengt, die het schilderij zijn visionaire kracht geven.

Daarbij dient tevens bedacht te worden dat het schilderij weliswaar nog op dezelfde plaats hangt als waarvoor het gemaakt is tussen 1525 en 1528, maar dat het vandaag de dag met elektrisch licht beschenen wordt. Dat heeft het voordeel dat je het schilderij nu vrij goed in al zijn details en pracht kunt zien, maar dat je geen idee hebt van wat er in Pontormo’s tijd precies te zien was. Niettemin is wel duidelijk waarom Pontormo het licht van rechts liet komen. Aan de rechterkant bevindt zich de binnenzijde van de westfaçade van de kerk met daarin een gebrandschilderd raam.3 De sensatie die Clapp beschrijft in de inleiding van zijn boek uit 1916 is die bij het zien van het schilderij terwijl de laagstaande najaarszon op de westgevel van de kerk staat. In de kapel op de muur aan weerszijden van het raam bevindt zich de fresco van de Verkondiging die onderdeel uitmaakt van het programma dat Pontormo uitvoerde in de Capponi-kapel en waarvan het altaarstuk ook onderdeel is. De engel beweegt zich als het ware vrij in de ruimte terwijl hij met een draaiende beweging opstaat uit de knielende houding – die je kent van andere Verkondigingstaferelen – en, met het gezicht afgewend en het gewaad samengepakt, weer ten hemel stijgt of daar juist uit neerdaalt. Maria staat gedraaid naar de engel in een niet nader te definiëren pose: Staat zij op het punt hem te begroeten? Hoort zij hem aan of heeft ze hem juist aangehoord en staat zij weer op het punt zich te keren naar haar aardse bestaan, aangegeven door wat architectonische elementen? Het is niet duidelijk of zij in de richting van de engel kijkt. Het kan zijn dat zij, zich terugdraaiend, kijkt in de richting van het visioen van het altaarstuk. Zij heeft gehoord dat zij in verwachting is van Jezus, maar ziet, zich terugwendend, een visioen van haar dode zoon als verlosser, haar eigen verdriet bij die dood, maar ook de smekende blikken van de dragers die misschien het verlangen naar de definitieve verlossing van de mensheid en de wereld verbeelden, zoals een toeschouwer in Pontormo’s tijd dat ook zou hebben kunnen ervaren.

In de zwikken van de koepel zijn ook nog de vier evangelisten te zien, in tondi waarvan er minstens een door Pontormo’s ruim getalenteerde leerling Bronzino (1503 – 1572) zou zijn geschilderd. De evangelisten zijn in de loop der eeuwen verplaatst en lijken ook overigens niet echt iets inhoudelijk te maken te hebben met het altaarstuk. De koepel van de kapel zelf is in de 18de eeuw verlaagd en de zich daar bevindende fresco’s van Pontormo zijn daarmee weggehaald.

Giorgio Vasari (1511 – 1574; de eerste kunsthistorische chroniqueur, die in Le vite de’ più eccelenti pittori, scultori, e architettori, “De levens van de meest uitnemende schilders, beeldhouwers en architecten” uit 1550 en 1568 biografieën geeft van kunstenaars vanaf de 13de eeuw) bericht in Le vite over Pontormo’s werken in de kapel en hij vertelt dat er zich in de koepel naast de nog aanwezige op paneel geschilderde tondi van de vier evangelisten ook fresco’s bevonden van een God de Vader en vier patriarchen. De relatie van het altaarstuk tot de verbeelding van God en de patriarchen in de koepel, die nu alleen bekend zijn van getekende voorstudies van Pontormo, is helaas niet of moeilijk meer te reconstrueren. Vasari is de eerste die schreef over de receptie van het werk. Vasari vertelt dat Pontormo drie jaar aan het project werkte en de kapel al die tijd afschermde tegen nieuwsgierige ogen. Alleen zijn leerling Bronzino zou toegang gehad hebben. Zelfs opdrachtgever Lodovico Capponi (1482 – 1534), een bankier, zou geen toegang hebben gehad tot de kapel. Dat laatste lijkt erg onwaarschijnlijk en Vasari’s informatie zal dan ook met een korreltje zout genomen moeten worden. Zo’n veertig jaar schrijvend na de voltooiing van het schilderij en ongeveer tien jaar na de dood van de schilder, vindt Vasari het maar een extravagant ding. Hij prijst de koepelfresco’s en de tondi maar voor het altaarstuk kan hij weinig begrip opbrengen. Licht en schaduw zijn naar zijn inzicht amper van elkaar te onderscheiden, wat volgens hem vooral aan het kleurgebruik te wijten is. Vasari spreekt over Pontormo’s geest die altijd maar bezig was investigando nuovi concetti e stravaganti modi di fare, “met het onderzoeken van nieuwe inzichten en buitenissige manieren van werken”. Al eerder vertelt Vasari in zijn hoofdstuk over Pontormo hoezeer hij die bewonderde om zijn buitengewone talent, maar ook hoezeer Pontormo dat talent eigenlijk verknoeide door altijd maar naar extravagante mogelijkheden in zijn werken te zoeken en vooral door zich veel te sterk te laten beïnvloeden door de vermaledijde “Duitse stijl”, de laatgotische stijl van met name Dürer, die in Italië populair was geworden door de verspreiding van diens grafische werk. Ook beschrijft Vasari Pontormo zelf als een teruggetrokken en vreemde eenling. Met andere woorden: een schilder kan nog zo uitzonderlijk getalenteerd zijn, als hij een zwak karakter heeft, dan kan hij door zijn zucht naar allerlei buitenissigheden en door eenzijdige beïnvloeding van buitenaf zijn talent te gronde richten in extravaganties en modieuze maniertjes. Vasari was zelf schilder – en had daar een positie onder de concurrentie mee hoog te houden – en hij had veel kunst gezien in zijn leven, dus hij sprak bepaald niet zonder kennis, maar zijn verhalen zijn zelden zonder moraal en er was hem veel aan gelegen om in zijn boek de eigenheid en het primaat van de Toscaanse en met name de Florentijnse kunst te bewijzen en de positie van de door hem boven alles bewonderde Michelangelo te bevestigen, alsmede zijn eigen positie. Dat verklaart misschien ook de grilligheid van de ene zin waarmee Vasari de onthulling van het project beschrijft: Di maniera, che avendola fatta a suo modo, senza che niuno de’ suoi amici l’avesse potuto d’alcuna cosa avertire, ella fu finalmente con maraviglia di tutto Firenze scoperta e veduta; “En zo, terwijl hij alles op zijn manier gedaan had, en zonder dat een van zijn vrienden hem aanwijzingen had kunnen geven, werd het uiteindelijk met verwondering van heel Florence onthuld en gezien. Wat Vasari met die maraviglia, die “verwondering”, precies bedoelt, maakt hij verder niet duidelijk. Waren de Florentijnen verwonderd over zo’n vreemd schilderij? Waren zij in de war gebracht? Vonden zij het eerder bijzonder dan mooi?

De opdrachtgever was in ieder geval wel tevreden. Hij heeft Pontormo later nog een opdracht gegeven en dat zou hij niet gedaan hebben, als hij ontevreden was geweest over de decoraties van zijn eigen grafkapel. Pontormo is na zijn dood in de vergetelheid geraakt. De barokke beeldtaal van de 17de-eeuwers was een andere dan die van Pontormo en zo werd er weinig waarde meer gehecht aan zijn oeuvre. De 17de-eeuwers waren niet wijzer of verlichter dan in Pontormo’s tijd, maar ze volgden hun eigen modes die hen afsloten voor Pontormo’s werk. Veel van zijn werken zijn verloren geraakt en een aantal fresco’s werd weggeschilderd, waaronder die in de koepel van de Capponi-kapel. Niettemin vond een nazaat van Capponi in de 18de eeuw blijkbaar dat de grafkapel van zijn voorvader, inclusief het altaarstuk, beschermd moest worden, want hij liet er een getralied hek voor zetten, dat er nog steeds voor zit.

Kan er dan geconstateerd worden dat, na een kleine vijf eeuwen, wij zó verlicht zijn dat we kunnen constateren dat Pontormo’s Capponi-altaarstuk een meesterwerk is? Moet voor sommige kunstwerken de tand des tijds dan zo lang zijn? Dan nóg is het langzaam gegaan. Clapp vestigde ongeveer een eeuw geleden de aandacht op Pontormo, maar het heeft tot in de late twintigste eeuw geduurd voor de echte vakinteresse meer algemeen aanwakkerde. Misschien dat het postmoderne denken meer open stond voor de vroege maniëristen als Pontormo, Rosso Fiorentino en Parmigianino. In dat geval heeft de herwaardering van Pontormo niet zozeer te maken met het verstrijken van tijd, maar meer met een wijze van kijken en waarderen die eigen was aan de latere twintigste eeuw. Pontormo bevond zich artistiek in een tijdsgewricht waarin de verworvenheden van de Hoogrenaissance (onder meer lijnperspectief en kennis van de anatomie) weliswaar hoog geacht werden, maar waarbij men voor het vraagstuk stond, hoe dan verder te gaan. De platonische idee dat de greep op de werkelijkheid zal leiden tot het kopiëren ervan en daarmee weinig zal toevoegen aan de wereld, een discussie die in de Hoogrenaissance en Late Renaissance met enthousiasme gevoerd werd, zal misschien aangevoeld zijn door het postmoderne denken, dat een uitweg zocht uit het zich superieur achtende modernisme. Als dat zo is, zijn het niet de tijd en onze gestaag rijpende verlichtheid die Pontormo teruggehaald hebben in de kunstgeschiedenis, maar is een tijdelijk inzicht in onze eigen culturele positie in West Europa en Noord Amerika daar verantwoordelijk voor. De canon werd ermee aangepast, maar kan niet vaststaan, want we weten niet welke culturele grillen en inzichten ons nog zullen overvallen in de toekomst. Een kunsthistorische canon – zo min als welke historische canon dan ook – staat nooit vast, hij zegt niets over de verlichtheid van enig artistiek oordeel. Een canon zegt hooguit iets over de tijd waarin hij gevormd en gehanteerd wordt.

De meeste kunst wordt ook niet gemaakt voor de eeuwigheid, en zelfs als dat wel zo zou zijn, wordt ze gemaakt voor de eeuwigheid van dat moment. Pontormo was zich bewust van de nietigheid van de schilderkunst. Zoals hij bericht in een brief uit 1547 aan Benedetto Varchi (1503 – 1565; een typisch renaissancistische humanist die geïnteresseerd was in vrijwel alles) waarin hij desgevraagd ingaat op de paragone (de strijd om de voorkeur voor de schilderkunst of de beeldhouwkunst) en zijn voorkeur voor de schilderkunst uitlegt.4 Hij geeft daarbij toe dat hij de beeldhouwkunst bewondert, maar hij prijst Michelangelo, die zelf een voorkeur had voor de beeldhouwkunst, niet zozeer om diens beeldhouwwerk maar om zijn schilderkunst. Hij legt uit dat de schilderkunst met haar dunne laagjes verf in feite nietiger is dan de beeldhouwkunst, maar hij omschrijft zijn ambacht ook als miraculeus en goddelijk. Dat waren geen holle superlatieven, gebruikt in een samenleving voor welke zelfs superlatieven clichés zijn geworden. In Pontormo’s tijd hadden superlatieven een betekenis. Het miraculeuze zat in de mogelijkheid tot weergave in een plat vlak en het goddelijke zat in het scheppende. Dat was waar voor Pontormo’s tijd. Dat is waar in zijn tijd over gesproken en geredetwist werd door vakgenoten en liefhebbers en dat is ook de overtuiging waarmee het altaarstuk in de Capponi-kapel werd gemaakt. Het kon alleen voor de eeuwigheid gemaakt worden zoals die toen was. Dat het nu liefdevol en met interesse en nieuwsgierigheid in de canon van de West Europese schilderkunst is opgenomen zegt inderdaad iets over de kwaliteiten die er nu in herkend worden, maar die kunnen in enige decennia tijds weer miskend worden en vergeten. Dan was Pontormo’s Capponi-altaarstuk inderdaad niet meer dan een visioen.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

Eerste twee foto’s van https://www.wga.hu/index1.html; Alle andere foto’s © Villa La Repubblica/Bertus Pieters 2013

Tekst ©Villa La Repubblica 2017

 

Bertus Pieters

 

  1. In 2013 was ik in het kader van een studiereis van de Universiteit Leiden in Florence. Pontormo’s altaarstuk in de Santa Felicita stond hoog op mijn verlanglijstje (zwaar concurrerend met al die andere werken die ik in Florence zou gaan zien). Het zien ervan was niet de revelatie die Clapp beschrijft, maar het was veel indrukwekkender dan verwacht of voorgesteld kon worden van een plaatje in een boek of op het internet. Later die week bezocht ik het nog een keer op eigen gelegenheid om het nog eens in alle rust te kunnen bekijken (en nog wat foto’s ervan te kunnen schieten).
  2. Jacopo Pontormo, altaarstuk (Kruisafname), olieverf op paneel, 313×192 cm, Cappella Capponi, Santa Felicita, Florence.
  3. In het raam bevindt zich tegenwoordig een replica van het oorspronkelijke gebrandschilderde raam van Guillaume de Marsillat (1467/70 – 1529; naar verluidt de eerste leermeester van Vasari). Dat laatste is ten tijde van Pontormo’s werkzaamheden in de kapel aangebracht. Er worden een kruisafname en een graflegging in verbeeld.
  4. Varchi had verschillende bekende schilders, beeldhouwers en architecten, waaronder ook Michelangelo en Benvenuto Cellini uitgenodigd hun mening over de paragone op schrift te stellen.

 

Er is vanaf de laatste decennia van de 20ste eeuw veel geredetwist over de inhoud van het Capponi-altaarstuk, op zichzelf en in samenhang met de andere werken in de Capponi-kapel. Een goed overzicht daarvan en meteen een vrij nuchtere kritiek daarop is te lezen in Ilka Braunschweig-Kühl, Konzepte des Metaphysischen: Pontormos Altartafeln in Santa Felicità in Florenz, in San Michele in Carmignano und die Sant’Anna-Tafel im Louvre, Peter Lang , Frankfort aan de Main, 2004. Daarvoor en daarna zijn in meerdere artikelen verschillende mogelijkheden gegeven tot interpretatie van het altaarstuk, in de context van de kapel, van de rest van het oeuvre van Pontormo en vooral in de context van de denkwereld van Pontormo’s tijd. Daarbij wordt vooral literatuuronderzoek gedaan, hetgeen een interessante inkijk geeft in het 16de-eeuwse vertoog. Vasari’s Le vite is in meerdere talen nog steeds in de handel en is ook te vinden op het internet. Pontormo’s brief aan Varchi circuleert op het internet en in bibliotheken, maar helaas vooral in het Italiaans. Daar staat tegenover dat de brief vrij kort is en redelijk te vertalen. Il libro mio, het dagboek dat Pontormo de laatste twee jaren van zijn leven bijhield, is helaas ook vooral in het Italiaans te lezen. Voor zover me dat gelukt is, is het een vreugdeloze opsomming van zijn maaltijden, zijn ziektes en kwaaltjes en zijn werkzaamheden aan de (in de 18de eeuw weggehaalde) fresco’s in de San Lorenzo. Een catalogue raisonné van Pontormo’s geschilderde werk van Philippe Costamagna  kwam in 1994 uit bij Gallimard. Dat biedt een goed overzicht van Pontormo’s werk, zij het dat de theoretische kant hier en daar (en zeker in het geval van het Capponi-altaarstuk) wat aan de verouderde en twijfelachtige kant is. Clapps boek, tenslotte, is uiteraard nogal verouderd, maar als een verkenning van Pontormo’s werk erg sympathiek. Het kan hier gedownload worden.

Klik hier voor meer uit de serie Tussen einde en begin.

Tussen einde en begin #25; Jesper Just

Op de ingetogen lindelaan, de parkachtige allee van het Haagse Lange Voorhout, is deze zomer, ter hoogte van Huis Huguetan, een klein stelsel met muren van grijze cementblokken neergezet, die het normale zicht op het kleine Paleis Lange Voorhout ontneemt. In de zomermaanden biedt het schelpenpad, omgeven door de groene linden, een soort refugium dat de stedelijkheid van het Haagse centrum doorbreekt. Het kleine stelsel dat daar nu is neergezet, vormt een inleiding van wat er te zien is in Huis Huguetan, het fraaie stadspaleis waar West Den Haag een tijdelijk onderkomen gevonden heeft. De muren staan haaks op elkaar, maar niet haaks op de richting van de laan als om de blik van de wandelaar expres uit te dagen. Tegelijk staan de muren wel haaks op de rij façades van stadspaleizen en andere statige gebouwen, waar Huis Huguetan zich bevindt. Een muur met nissen wijst in de richting van de ingang van de galerie en vlak daarvóór staat nog een stukje muur. Wie een blik naar binnen werpt door de open deuren, ziet dat daar ook muren staan.

Wie vervolgens binnen in de galerie door de mureninstallatie loopt en voor langere tijd opgaat in de films die er te zien zijn en de geluiden die daarvan af komen, zal de muren buiten op het schelpenpad misschien toch vooral zien als een inleiding op het grotere binnengebeuren. Binnen de galerie gaat het vooral om de soms verpletterende grootsheid van muren en architectuur en de positie van de individuele mens daartegenover. Voor anderen, de wandelaars die niet naar binnen gaan, zal de mureninstallatie onder de linden juist de hoofdzaak zijn. Misschien is het voor sommigen een voorwerp van irritatie over de grijze betonblokken die het traditionele uitzicht zo ruw doorbreken. Voor anderen zal het een aanzet lijken tot een doolhof dat nieuwsgierigheid opwekt.

Het is beide waar. Het werk, gemaakt door Jesper Just (1974) als onderdeel van de tijdelijke installatie Continuous Monuments in en buiten Huis Huguetan, stoot af en trekt aan. Het is brutaal maar nodigt ook uit. Het is gemaakt van gewone, grijze, fantasieloze, rechte cementblokken, maar het heeft ook een vriendelijke, wat mysterieuze, zachte soort van humor. Aan de Huguetan-zijde heeft het bomen en een bankje in zich opgenomen. Er is voor die elementen een speciaal doorkijkje gemaakt in de muur met nissen, als om toch nog enige eer te bewijzen aan de richting van de laan, als om te zeggen: kijk dit is grijs, maar het is niet onvriendelijk. Aan die betrekkelijke vriendelijkheid draagt ook bij dat het werk gebaseerd is op de menselijke maat. Voor wie een doolhof verwacht, is het misschien net weer te klein, maar het is dan ook geen doolhof. Een van de wanden, de witte muur in het hart van de sculptuur (want dat is het eigenlijk in de eerste plaats), biedt ’s avonds ruimte aan een filmprojectie. Verder biedt het werk overdag verschillende doorkijkjes naar buiten,  Buiten het bankje, de lantaarnpaal en de bomen die het werk in zich heeft opgenomen, heeft het zich ook de schelpen van het pad toegeëigend. Hier en daar zijn schelpenheuvels ontstaan, die de lindelaan plaatselijk ietsje ‘wilder’ maken. Het grijs van de cementblokken werkt ook als een soort schutkleur bij het schelpengrijs: de muren rijzen als het ware op uit het schelpengrijs en lijken daardoor, ondanks hun tijdelijkheid toch een onderdeel van de laan.

Wie zich midden in het werk bevindt kan een zekere geborgenheid voelen, maar het is verder zo open dat er geen idee van claustrofobie aan te pas komt. Het is zelfs maar de vraag wat de binnen- of buitenkant van het werk is. De muren die het meeste naar buiten steken geven het dwingendste de kijk- en looprichting aan maar bepalen niet wat binnen of buiten is. Het geheel lijkt eerder een plaats te markeren.

Het werk laat op die manier ook eenvoudig zien waartoe muren in staat zijn: zij omgeven, schermen af, dwingen blik en beweging, markeren. ’s Avonds omgeven zij een projectieruimte, maar ook overdag markeren zij die plek. Van architectuur wordt vaak overwogen dat die ruimte schept, maar in feite perkt ze de ruimte juist in en markeert die. Door muren, zo goed als door sculptuur – je kunt architectuur ook opvatten als een vorm van sculptuur – wordt ruimte een ‘plek’. Sommige ‘plekken’ worden symbolisch door de toepassing van architectuur of sculptuur. Zo is op het zelfde Lange Voorhout, aan het korte uiteinde bij de Lange Vijverberg, een monument neergezet voor Thorbecke, gemaakt door Thom Puckey, waardoor dat specifieke punt – los van de kwaliteiten van dat beeld – een grotere symbolische betekenis krijgt. De architectuur in dat gebied krijgt daardoor het idee van een decor. Het bouwsel van Just duidt geen historische of symbolische plek aan. Het schelpenpad heeft op die plek geen specifiekere betekenis dan op ieder ander punt. De aanleiding is eenvoudig: de tentoonstellingsruimte bevindt zich daar in de buurt. Niettemin heeft Just juist van die plek gebruik weten te maken. Hij maakt gebruik van het feit dat je nog steeds vanaf het uiteinde aan de Kneuterdijk een groot stuk de laan in kan kijken, zoals dat altijd al kon, maar nu met het idee dat er iets voor het paleisje aan het eind geschoven is. Vanaf het paleisje, aan het andere uiteinde van het schelpenpad, werken de grijze muren als een soort toegang tot de rest van de laan, én als een verwijzing naar de galerie. Met de haaksheid op de façade daarvan, en daarmee de niet-haaksheid op de laan zelf, maar ook door de kaalheid en het gebrek aan decoraties en kleur, wordt de plek extra benadrukt. Je zou kunnen zeggen dat de plek daarmee evengoed symbolisch is geworden, niet voor overpeinzingen over de grondslagen van de Nederlandse staat of iets dergelijks, maar symbolisch voor zichzelf. Tevens is het symbolisch voor wat zich in de binnenruimte van de galerie afspeelt.

Je zou het ook, in zijn tijdelijkheid als symbolisch kunnen zien voor de idee van het Museumkwartier waarvan het Lange Voorhout onderdeel moet worden. Het Museumkwartier, die naam doet niet iets levends vermoeden, eerder iets doods dat opgeslagen en uitgestald moet worden voor het nageslacht, en vooral voor toeristen. Het tijdelijke werk van Just werkt symbolisch voor hoe een museumkwartier óók zou kunnen werken of liever, zou moeten werken, met onverwachte ontmoetingen en onvermoede perspectieven; tijdelijke ingrepen die je vrij letterlijk laten zien waar je bent in de stad, op een bepaalde plek, op een bepaald uur van de dag, op een bepaald moment van de geschiedenis van jezelf, van de stad en van de wereld waarin je leeft. Het werk is ook symbool voor kunst die er niet alleen maar is om een beetje decoratief om je heen te hangen, kunst die niet alleen maar een tentoonstelling is waaraan je rustig voorbij kunt keuvelen alsof het winkeletalages zijn.

(Klik op de plaatjes voor een vergroting)

 

Bertus Pieters

 

Zie ook: https://villanextdoor.wordpress.com/2017/08/27/jesper-just-continuous-monuments-west-at-huis-huguetan-the-hague/

https://chmkoome.wordpress.com/2017/07/16/continuous-moments/

http://jegensentevens.nl/2017/07/west-arcade-1-jesper-just/

http://www.metropolism.com/nl/reviews/32498_jesper_just_arcade

http://www.avondlog.nl/blog-item/jesper-just-0

https://www.groene.nl/artikel/woekerend-monument

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/02/in-films-jesper-just-schoppen-baldadige-meisjes-tegen-symbolen-van-macht-12338311-a1568678

Voor meer uit de serie Tussen einde en begin: https://villalarepubblica.wordpress.com/category/tussen-einde-en-begin/

%d bloggers liken dit: